ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน 41 อัตรา (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน 41 อัตรา (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน 41 อัตรา (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครงาน 41 อัตรา (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา ดังนี้

 1. นักวิชาการสาธารณสุข
 - เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่งานวิชาการ
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอบรม การบันทึกและประมวลผลข้อมูล
 - สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet ได้
 - มีความอดทน เสียสละ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักงานบริการ
 - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ Micro-soft Word, Excel และ PowerPoint
 - มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ด้านรัฐศาสตร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านบริหารรัฐกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการพอสมควร
 - สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 - หากมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ในบางครั้ง
 - มีความอดทน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

 3. พยาบาลวิชาชีพ 31 อัตรา
 - เพศหญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า/บ่าย/ดึก
 - มีความขยัน อดทนในการทำงานสูง ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 4. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 - มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 - มีความรู้ความสามารถในการจัดระเบียบเอกสาร และระบบงานสารบรรณ
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและมีความอดทนในการทำงานสูง
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (PN) 3 อัตรา
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 - วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
 - สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า/บ่าย/ดึก
 - มีความอดทน เสียสละ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักงานบริการ
 - มีความขยัน อดทนในการทำงานสูง ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
 - วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
 - สามารถปฏิบัติงานเวรเช้า/บ่าย/ดึก
 - มีใจรักการบริการ มีความขยัน อดทนในการทำงานสูง
 - ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-30 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยลายมือตนเอง และเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
ลงวันที่ 30/03/2012 10:58:26
จำนวนผู้ชม 825
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน