SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักรังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 5 เมษายน 2555)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักรังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 5 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักรังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 5 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ นักรังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 5 เมษายน 2555)ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
 เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานรังสีรักษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ จานวน ๑ อัตรา

 - วุฒิการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 - มีสุขภาพแข็งแรง
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 - มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 - เงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท เงินเพิ่มพิเศษ ๑,๑๑๐ บาท ค่าใบประกอบวิชาชีพ ๑,๐๐๐ บาท
 - ถ้าผ่านการทดลองปฏิบัติงานครบ ๓ เดือน จะได้รับเงินเดือน ๙,๔๒๐ บาท

 ค่าครองชีพ ๕๐๐ บาท เงินเพิ่มพิเศษ ๑,๑๑๐ บาท ค่าใบประกอบวิชาชีพ ๑,๐๐๐ บาท

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - ปฏิบัติงานในการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์
 โดยใช้กรรมวิธีเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก
 - ปฏิบัติงานในการฉายรังสีเพื่อบาบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม
 ด้วยเครื่องโคบอลท์-๖๐ เครื่องเร่งอนุภาค และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ
 - ควบคุมเครื่องใส่แร่ซีเซียม-๑๓๗ ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตามเวลาที่แพทย์ได้วางแผน
 การรักษาไว้
 - จัดทารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในแต่ละเดือน
 - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ๑. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วน
 ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
 - มีสัญชาติไทย
 - อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 - ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 - ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
 - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 - ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 - ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 - ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 - ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๑๘

 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑ รูป
 - หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๖
 - ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด. ๙) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
 ณ บอร์ด ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
 - ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (สอบสัมภาษณ์)

 ๖. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

 ๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
 - ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 - ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้
ลงวันที่ 30/03/2012 10:57:42
จำนวนผู้ชม 1005
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ