ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)ตามประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคล
 เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านบริหารธุรการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เงินเดือน ๖,๐๓๐
 บาท ถ้าผ่านการทดลองปฏิบัติงานครบ ๓ เดือน จะได้รับเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท และค่าครองชีพ ๕๐๐ บาท
 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปฏิบัติงานด้านทะเบียนเอ็กซเรย์ งานรังสีวินิจฉัย
 งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ และติดต่อ
 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

 เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการได้กว้างขวางขึ้น
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งดังกล่าวต่อไปอีก ตั้งแต่บัดนี้
 จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ ๕ เมษายน
 ๒๕๕๕ ณ บอร์ด ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
 เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา

 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 - อายุชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 - มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว
 - เงินเดือน ๖,๐๓๐ บาท ถ้าผ่านการทดลองปฏิบัติงานครบ ๓ เดือน
 จะได้รับเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท และค่าครองชีพ ๕๐๐ บาท

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - ปฏิบัติงานด้านทะเบียนเอ็กซเรย์ งานรังสีวินิจฉัย
 - ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง
 พิมพ์หนังสือราชการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
 - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 ๑. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
 พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังนี้
 - มีสัญชาติไทย
 - อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
 แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 - ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 - ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
 - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 - ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
 ลูกจ้างประจาของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 - ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 - ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
 สาหรับความผิดที่ได้รับกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 - ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ชั้น ๕ ตึกดารงนิราดูร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๐๒๕ ต่อ ๑๕๑๘

 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครสอบ
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จานวน ๑ รูป
 - หลักฐานการศึกษา, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๖
 - ใบสาคัญทหารกองเกิน (สด. ๙) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 ณ บอร์ด ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
 - ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
 (สอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel)
 - ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ๑๐๐ คะแนน (สอบสัมภาษณ์)
 ๖. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

 บัญชีสอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตาแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกใหม่แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีเดิม

 ๗. การบรรจุและแต่งตั้ง
 - ผู้สอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 - ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องประโยชน์ของตนเองไม่ได้
ลงวันที่ 30/03/2012 09:57:29
จำนวนผู้ชม 1001
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54436 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน