ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)(บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)(บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)(บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)(บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) ด้วยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,240 บาท ค่าครองชีพ
 1,500 บาท (หากมีประสบการณ์ อาจพิจารณาค่า K ที่เหมาะสม) เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
 บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
 1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันประกาศรับสมัคร
 1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน
 เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
 1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 1.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
 กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
 1.7 ไม่เคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับนี้
 หรือข้อบังคับระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้
 1.8 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้า
 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 หรือสาขาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 3.1 ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 3.2 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 3.3 คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 – 2256 -
 4459 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

 5. เอกสารและหลักฐานที่จะนำมายื่นในวันสมัคร
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 5.2 ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 5.3 ใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 5.4 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 5.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบปลดประจำการทหาร
 ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 วันที่ 3 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. หน้าตึกอานันทมหิดล ชั้นล่าง
 และที่ http://person.md.chula.ac.th.

 7. วิธีการดำเนินการคัดเลือก
 สอบข้อเขียนวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 306
 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3
 สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบข้อเขียน

 8. ประกาศผลการสอบข้อเขียน
 วันที่ 11 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หน้าตึกอานันทมหิดล ชั้นล่าง และที่
 http://person.md.chula.ac.th.
ลงวันที่ 23/03/2012 11:13:27
จำนวนผู้ชม 947
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54742 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน