ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงาน (19 - 23 มีนาคม 2555)

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงาน (19 - 23 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงาน (19 - 23 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงาน (19 - 23 มีนาคม 2555)ด้วยจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา

 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัยปัญหาแรงงาน
 รวบรวมข้อมูลและรายงานเพื่อประกอบการวางแผนและโครงการต่าง ๆ
 ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
 ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ
 ตำแหน่งตามเอกสารแนบท้าย กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมากำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
 จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
 เลขที่ ๕๖๗/๖-๗ ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่
 วันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือก
 และลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 (๒) ใบประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
 วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้อนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จำนวน ๑ ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกำกับไว้
 ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดย
 ชำระเงิน เมื่อสมัครสอบแล้ว สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่า
 กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
 พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วย
 เหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัคร
 สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ
 ผู้นั้น และสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 สมรรถนะ
 จังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน
 เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
 เลขที่ ๕๖๗/๖-๗ ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 และทางเว็บไซต์ http//nakhonratchasima.mol.go.th

 ๕. วิธีการประเมินสมรรถนะ
 ๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
 - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
 ๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
 - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็น
 ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ๗.๒ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ
 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ๗.๓ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 ๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ๘.๑ จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่สอบได้ ณ สำนักงาน
 แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๕๖๗/๖-๗ ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ http//nakhonratchasima.mol.go.th
 ๘.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
 ในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกต้องยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

 ๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ๙.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 ๙.๒ ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น
 ๙.๓ จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมากำหนด
 ๙.๔ กรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ลงวันที่ 15/03/2012 14:20:13
จำนวนผู้ชม 1450
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน