ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 10 เมษายน 2555)

คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 10 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 10 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 10 เมษายน 2555)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4048
 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

 อัตราเงินเดือน 11,330 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการทั่วไปของสำนักงานคณบดีและงานสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ลักษณะงานโดยละเอียดดังนี้
 1. รับ – ส่งหนังสือราชการ
 2. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
 3. จัดทำประกาศคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
 4. จัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร ทำลายเอกสาร
 5. คัดแยกหนังสือ สิ่งพิมพ์
 6. จัดประชุมคณะและเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานคณบดี
 7. จัดทำวาระการประชุม จัดเอกสารการประชุม
 8. จัดเลี้ยงงานประชุมต่างๆ
 9. ติดต่อประสานงานและติดต่อบุคลากรต่างๆ
 10. เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน / กรรมการในโครงการต่างๆ
 11. ร่วมจัดทำประกันคุณภาพสำนักงานคณบดี
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 8415

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 15/03/2012 14:13:47
จำนวนผู้ชม 1221
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน