ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สพป.อุดรธานี เขต 1 รับธุรการโรงเรียน (21-27 มี.ค.55)

สพป.อุดรธานี เขต 1 รับธุรการโรงเรียน (21-27 มี.ค.55) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สพป.อุดรธานี เขต 1 รับธุรการโรงเรียน (21-27 มี.ค.55), ข้อมูลเกี่ยวกับ สพป.อุดรธานี เขต 1 รับธุรการโรงเรียน (21-27 มี.ค.55)ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กรณีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียนว่างลง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 ๑.๒ ภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ต้องปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจนครบทุกด้าน ดังนี้
 ๑.๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือ
 ราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
 ๑.๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล
 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ๑.๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจ
 และบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
 ๑.๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ
 ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
 ๑.๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ๑.๓ อัตราที่จ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
 ๒ โรงเรียนขึ้นไป จำนวน ๙ อัตรา
 ๑.๔ อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑
 พฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนเงินงบประมาณมาให้จะดำเนินการทำสัญญาจ้างต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 ๒.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 ๒.๒ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 ๓. การรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม
 ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

 ๔. หลักฐานเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
 เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
 ๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา(ยังไม่หมดอายุ)จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
 ปริญญาตรีฉบับจริงพร้อมสำเนา (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
 คือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐบาล (ฉบับจริง) ออกไว้ไม่เกิน
 ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว/
 ชื่อสกุลฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

 ๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสมัครคัดเลือกครั้งนี้เป็นโฆฆะสำหรับผู้นั้น อนึ่ง สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง (เว้นแต่เอกสารตามข้อ ๔.๖) หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ จะไม่ได้รับการพิจารณา จัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้มี
 สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และทางเว็บไซต์ http://www.udn1.net

 ๗. การคัดเลือก
 จะดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ โดยในวันที่
 ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้
 เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
 สอบข้อเขียน ดังนี้
 ๑. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
 ๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึก การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและ รับข้อมูลในระบบ ICT
 ๔. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
 เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 สอบสัมภาษณ์

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดย
 เรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ หากผลรวมคะแนนเท่ากันให้ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่าก่อน หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์ที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับก่อน หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

 ๙. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสรรเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
 จากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หรือไม่ได้รับการโอนงบประมาณในการสั่งจ้าง

 ๑๐. การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้าง
 ๑๐.๑ จะถือประกาศผลการคัดเลือก เป็นการเรียกมารายงานตัวทำสัญญาจ้างใน
 ครั้งแรก จำนวน ๙ อัตรา หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ จะถูกยกเลิกการจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้
 ๑๐.๒ สำหรับการจ้างครั้งต่อไป กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลัง จะประสานทาง
 โทรศัพท์ หรือมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นรายบุคคล
 ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 ๑๐.๓ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นอันยกเลิกกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 ๑๐.๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
 ๑๐.๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การสั่งจ้าง
 ๑๐.๓.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้างในวันเวลาที่กำหนด
 ๑๐.๓.๔ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

 ๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
 ในครั้งแรก มาจัดทำสัญญาจ้างกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ลงวันที่ 15/03/2012 14:12:30
จำนวนผู้ชม 866
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 05 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54260 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128436 คน