SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สบร. รับพนักงาน 19 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 9 มีนาคม 2555)

สบร. รับพนักงาน 19 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 9 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สบร. รับพนักงาน 19 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 9 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สบร. รับพนักงาน 19 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 9 มีนาคม 2555)สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) – สบร. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Knowledge Management and Development (Public Organization) – OKMD

 1. หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑและพัฒนาเครือข่าย
 2. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 3. หัวหน้าฝ่ายมิวเซียมสยาม
 4. ผู้เชี่ยวชาญดานวิเคราะหนโยบายและแผน
 5. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนอาวุโส
 6. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
 7. ภัณฑารักษ
 8. นักจัดการความรูอาวุโส
 9. นักจัดการความรู
 10. บรรณารักษ
 11. เจาหนาที่บริหารงานบุคคลอาวุโส
 12. เจาหนาที่การเงินและบัญชีอาวุโส
 13. เจาหนาที่การเงินและบัญชี
 14. เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส
 15. เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 16. นิติกรอาวุโส
 17. เจาหนาที่พัสดุ
 18. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
 19. เจาหนาที่จัดเก็บรายได-ส่วนบริการ

 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555
 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ลงวันที่ 06/03/2012 14:30:40
จำนวนผู้ชม 1891
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ