SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.จะทิ้งพระ รับธุรการ,จัดเก็บรายได้ (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555)

อบต.จะทิ้งพระ รับธุรการ,จัดเก็บรายได้ (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.จะทิ้งพระ รับธุรการ,จัดเก็บรายได้ (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.จะทิ้งพระ รับธุรการ,จัดเก็บรายได้ (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555)องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานปลัด
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ สังกัดส่วนการคลัง
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ทางด้านการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 สนใจรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2555 โดยซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่กำหนดทุกฉบับแล้วยื่นใบสมัครของตนเองตามตำแหน่งที่สมัคร ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ค่าธรรมเนียม 100 บาท

 เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 60 วัน) จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 (สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ ขนาด A4 เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
ลงวันที่ 06/03/2012 14:30:18
จำนวนผู้ชม 1898
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ