ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม รับนักกายภาพบำบัด,เภสัชกร

รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม รับนักกายภาพบำบัด,เภสัชกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม รับนักกายภาพบำบัด,เภสัชกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม รับนักกายภาพบำบัด,เภสัชกรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร

 1. นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะอย่างถูกต้อง
 - สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
 - มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. เภสัชกร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาบริบาลเภสัชกรรม และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะอย่างถูกต้อง
 - มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพเภสัชกร
 - ผู้ที่มีวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรความชำนาญในวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้

 สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานมายื่นใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันและเวลาราชการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00น. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2555

 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2555

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร 38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถ.อโศกมนตรี ซ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2555


 หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าจบการศึกษาครบถ้วนตามกระบวนการศึกษา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการทำงานที่แสดงระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดอย่างชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือแสดงให้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร

 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

 ในวันสอบข้อเขียน ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบ พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงในวันดังกล่าวด้วย

 
ลงวันที่ 06/03/2012 14:29:59
จำนวนผู้ชม 1954
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน