SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 โคราช รับพนักงาน (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2555)

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 โคราช รับพนักงาน (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 โคราช รับพนักงาน (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 โคราช รับพนักงาน (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2555)ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง 2 เมษายน-30 กันยายน 2555 ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ค่าตอบแทน 8,950 บาท สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์

 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

 2. นักวิชาการเงินและบัญชี ค่าตอบแทน 10,010 บาท สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

 ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

 ตำแหน่งที่ 3-5 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

 3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
 - เฉพาะเพศชาย
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) ค่าตอบแทน 10,010 บาท
 - เฉพาะเพศชาย
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์

 5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) ค่าตอบแทน 10,010 บาท
 - เฉพาะเพศชาย
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร

 ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 101 ถ.มิตรภาพ ซ.19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. หลักฐานการศึกษา หรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Tran-script of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐานทุกฉบับแล้วคืนให้ผู้สมัคร โดยจะเก็บเฉพาะสำเนาของเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน)

 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (วันที่ที่ได้รับอนุมัติต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร) ยื่นแทนก่อนก็ได้

 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x4 ซม. โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 6. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้นพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 ค่าสมัครสอบ กลุ่มงานบริการ 100 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป 200 บาท
ลงวันที่ 06/03/2012 14:19:12
จำนวนผู้ชม 1267
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ