ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (บัดนี้้ - 23 มี.ค.55)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (บัดนี้้ - 23 มี.ค.55) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (บัดนี้้ - 23 มี.ค.55), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (บัดนี้้ - 23 มี.ค.55)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
 ------------------------------

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
 มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
 สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัคร
 คัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
 ๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 ๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าเป็นพนักงาน

 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับเลือก
 ขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครผ่าน
 ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓
 มีนาคม ๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ)

 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 ๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 ๓.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
 และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
 ๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
 ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
 เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 ๓.๖ สำเนาในอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑ ฉบับ
 ๓.๗ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ๑ ฉบับ
 ๓.๘ หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๖
 มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เน็ต www.npru.ac.th

 ๕. วัน เวลา ที่ทำการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ห้อง A - ๑๑๐ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
 ๕.๑ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
 ๕.๒ ทดลองสอน ๕๐ คะแนน

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๗. ประกาศผลการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

 ๘. วันรายงานตัว
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕


 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
 ------------------------------

 ๑. ตำแหน่ง/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 ๑.๑ อาจารย์/สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน ๓ อัตรา
 ๑.๒ อาจารย์/สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
 ๑.๓ อาจารย์/สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน ๒ อัตรา
 ๑.๔ อาจารย์/สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา
 ๑.๕ อาจารย์/สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
 ๒.๒ มีใบประกอบวิชาชีพที่ปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้
 ๒.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการพยาบาล สำหรับอาจารย์ สาขาวิชากายวิภาค
 ศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 ๒.๔ มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย ๑ ปี
 ติดต่อสอบถาม คณะพยาบาลศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๒๖๑๐๘๖
 E-mail : nuttra.t@gmail.com
 ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 ๘๕ หมู่ ๓ ถนนมาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
ลงวันที่ 02/03/2012 13:35:47
จำนวนผู้ชม 1212
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน