ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (20 ก.พ.-19 มี.ค.55)

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (20 ก.พ.-19 มี.ค.55) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (20 ก.พ.-19 มี.ค.55), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (20 ก.พ.-19 มี.ค.55)ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 ตำแหน่งและสังกัด
 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2540
 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

 อัตราเงินเดือน 10,340 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถ ในการพิมพ์และการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับงานการเงินการคลังอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 7. มีความสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดเอกสารใบสำคัญเงินรองจ่ายต่างๆ เพื่อประกอบการเบิกเงิน ทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนใบสำคัญคู่จ่าย เป็นต้น
 2. ทำบัญชี / ทะเบียนบางประเภทตามระบบของราชการ เช่น ทะเบียนคุมใบสำคัญรองจ่าย, ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา, ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญหมวดที่มีปัญหา
 3. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
 สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11-304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 5589 ต่อ104
ลงวันที่ 21/02/2012 00:59:35
จำนวนผู้ชม 1377
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน