ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับ เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล (16-29 ก.พ. 2555)

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับ เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล (16-29 ก.พ. 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับ เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล (16-29 ก.พ. 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับ เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล (16-29 ก.พ. 2555)กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
 Department of South Asian, Middle East and African Affairs

 ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ 1/2555 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล

 ด้วยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 - เจ้าหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
 - ระยะเวลาจ้างตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน 2555

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1 อายุไม่เกิน 30 ปี ในวันปิดรับสมัคร
 2.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 2.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 2.4 มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสารเหตุการณ์ระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร หนังสือ เว็บไซต์
 2.5 มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล ทักษะการแปล/เขียนบทความ และติดต่อประสานงาน
 2.6 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ในระดับดี และพิมพ์ไทย/อังกฤษ ได้คล่อง
 2.7 มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
 2.8 มีความสนใจในการจัดทำคำของบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจดบันทึกการประชุม และงานด้านเลขานุการทั่วไป

 3. การรับสมัคร
 3.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ” หรือ www.mfa.go.th/sameaf ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
 3.2 ผู้สมัครกรอกและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม ๖ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครรับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ”) ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555
 3.3 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โทรศัพท์ 0 2643 5000 ต่อ 12083 (ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30น.)

 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)
 4.2 สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript of records) ซึ่งระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่รับสมัคร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ
 4.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

 5. วิธีการคัดเลือก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ก่อน และผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะเข้าสอบข้อเขียนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 (1) สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) โดยจะพิจารณาจากทัศนคติ ความรอบรู้ในงานที่จะรับผิดชอบ กิริยา มารยาท ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในระเบียบวินัยและแบบแผนของข้าราชการ
 (2) สอบข้อเขียน (50 คะแนน) การเขียนบทความเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวันคัดเลือก
 6.1 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ” และเว็บไซต์ www.mfa.go.th/sameaf ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
 6.2 กำหนดสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. - 18.00 น. ที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 6.3 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ” และเว็บไซต์ www.mfa.go.th/sameaf ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
 6.4 กำหนดสอบข้อเขียนในที่ 19 มีนาคา 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 6.5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ” และเว็บไซต์ www.mfa.go.th/sameaf ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

 7. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่สอบได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 8. การจัดจ้าง
 8.1 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาจะตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการคัดเลือก และเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน โดยกำหนดเริ่มงานภายในเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป
 8.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินจัดจ้างที่ได้รับมาวางในวันทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 9. เงื่อนไขการจ้าง
 9.1 ระยะเวลาการจ้าง การว่าจ้างเป็นรายเดือน ตามปีงบประมาณ โดยการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการที่คัดเลือกได้ในครั้งนี้ จะว่าจ้างโดยใช้เงินงบประมาณปี 2555 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2555
 9.2 การทดลองปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผู้ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติงานจึงจะได้รับอนุมัติให้ ปฏิบัติงานต่อไปได้
 9.3 การต่อสัญญา โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ได้กำหนดระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ ดังนั้น ในกรณีที่มีการจ้างต่อเนื่องใน ปีงบประมาณถัดไป กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาจะพิจารณาและประเมินจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จ้างเหมาบริการแต่ละรายในเดือนกันยายน 2555 ซึ่งหากผ่านการประเมิน ก็อาจมีการต่อสัญญาว่าจ้างอีก 12 เดือน (ตามปีงบประมาณ โดยเริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป)
ลงวันที่ 21/02/2012 00:52:17
จำนวนผู้ชม 1052
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54752 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน