SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด

รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด, ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัดด้วย โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดดังนี้ คือ.-

 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๘๕๒ บาท จำนวน ๑ อัตรา

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑.๑ เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
 ๑.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
 ๑.๓ โดยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และเดินทางสะดวก
 ๑.๔ วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ๑.๕ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 ๑.๖ ถ้าได้รับการคัดเลือกจะต้องมีเงินค้ำประกันการเข้าทำงาน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฎิบัติงานชั้นต้นใช้แรงงานทั่วไป ในการยก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน,ห้องน้ำ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 ๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนา ใบ ร.บ.,ใบสุทธิ และใบประกาศนียบัตร พร้อมตัวจริง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔. สำเนาหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น (สด.๘,สด.๙,สด.๔๓)
 ๔. ใบรับรองแพทย์

 การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ชั้น ๖ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและ เวลาราชการ
ลงวันที่ 21/02/2012 00:48:18
จำนวนผู้ชม 1252
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ