ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2555

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2555 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2555, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2555ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในกองทัพอากาศ
 เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 ๑. กลาวนํา
 ดวย กองทัพอากาศ มีความประสงคจะรับสมัครบุ คคลพลเรือน นายทหารประทวน
 ทหารกองหนุน ลูกจาง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตรและเปนขาราชการ
 ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๔๒๗ อัตรา

 ๒. ตําแหนงที่เปิดรับสมัคร(รายละเอียดตามคูมือแนะนําการสมัครสอบ)
 ๒.๑ บรรจุเปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร (แตงตั้งยศเปนวาที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๘๒ อัตรา
 โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี – โท
 ๒.๒ บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร (แตงตั้งยศเป็นจาอากาศตรี) จํานวน๓๔๕อัตรา
 โดยมีคุณวุฒิต่ำกวาปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนตน - ปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

 ๓. คุณสมบัติทั่วไป
 ๓.๑ มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดาเป็นนายทหาร
 สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยูแลว มารดาจะมิใชเป็น ผูมีสัญชาติไทย
 โดยกําเนิดก็ได้
 ๓.๒ มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดของรางกายเหมาะสมแกการเป็นทหาร
 ไมเป็นโรคตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการรับ
 ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗, ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยมาตรฐานการตรวจรางกายทางแพทยของบุคคลที่สมัคร
 เข้ารับราชการเป็นผูปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
 ๓.๓ มีความสูงไมต่ำกวา ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเวนในบางตําแหนงที่กําหนดเป็นอื่นตามที่กําหนด
 ในคุณสมบัติเฉพาะ
 ๓.๔ ไม่เป็นผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
 ๓.๕ ไม่เป็นผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเป็นบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล
 ๓.๖ ไม่เป็นผูที่อยูในระหวางเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยตองคําพิพากษาโทษ
 จําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทําโดยประมาท
 ๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยูในระหวางพักราชการหรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือ
 หนีราชการ
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไลออกจากราชการ
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดใหโทษ
 ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจรางกายจาก คณก.แพทยทหาร ถือเป็นขอยุติ)

 ๔. คุณสมบัติเฉพาะ
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบตองเป็นผู้มีเกณฑอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
 ๔.๑.๑ ผู้สมัครสอบตําแหนงข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหวาง ๑๘ ปบริบูรณ
 ถึง ๓๕ ป(เกิดในระหวางป พ.ศ.๒๕๒๐ – พ.ศ.๒๕๓๗)
 ๔.๑.๒ ผู้สมัครสอบตําแหน งข้าราชการต่ำกว าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว าง
 ๑๘ ปบริบูรณ ถึง ๓๐ ป (เกิดในระหวางป พ.ศ.๒๕๒๕ – พ.ศ.๒๕๓๗) ยกเวนในบางตําแหนงที่กําหนดเป็นอื่น
 ตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
 ๔.๒ เป็นผู้ที่ มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กําหนดไวในแตละตําแหน ง
 ที่จะสมัครสอบ
 ๔.๒.๑ ผู้สมัครสอบที่ใชคุณวุฒิปริญญาโท, ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 จะตองมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่นอยกวา ๒.๒๐
 ๔.๒.๒ ผู้สมัครสอบที่ใชคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน หรือตอนปลาย จะตองมีผล
 การศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่นอยกวา ๑.๒๐
 ๔.๓ มีคุณลักษณะเฉพาะอื่ น ๆ ครบถวน และตามที่ กําหนดไวในแต ละตําแหน ง
 ที่จะสมัครสอบ
 ๔.๔ นายทหารประทวน, ลูกจาง หรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม จะตองมี
 หนังสืออนุญาตจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด (นํามาใหในวันรายงานตัวรอบสุดทาย)
 ๔.๕ ข้าราชการอื่ นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่ รับโอนและยาย
 (ตองลาออกจากสวนราชการเดิมกอน) โดยบรรจุใหรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
 ๔.๖ พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองทัพอากาศไม่รับสมัครสอบและไม่อาจใหเข้าสอบ
 คัดเลือกเพื่ อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ ายบริหาร
 ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
 ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘

 ๕. การสมัครสอบ
 ๕.๑ เปดจําหน ายคู มือแนะนําการสอบคัดเลือก/ใบสมัคร ระหว างวันพฤหัสบดีที่
 ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันจันทรที่ ๒๗ กุมภาพันธ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ในราคาฉบับละ ๖๐ บาท
 ณ อาคารพิพิธภัณฑกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ไม่เวนวันหยุดราชการ), กองบังคับการ
 กองบินทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน (เวนวันหยุดราชการ) และที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 ระหวางวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึง วันจันทรที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
 ๕.๒ วิธีการสมัครสอบ
 ๕.๒.๑ สมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานตามขอ ๖.๑ ที่ อาคารรณนภากาศโรงเรียน
 นายเรืออากาศถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ ระหวางวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ๒๕๕๕ ถึง วันจันทรที่
 ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ภาคเชาตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. และภาคบายตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
 ไม่เวนวันหยุดราชการ โดยมีคาใชจาย จํานวน ๒๖๐ บาท (คาธรรมเนียมการสอบ ๒๕๐ บาท และคาธรรมเนียม
 ทางธนาคาร ๑๐ บาท)
 ๕.๒.๒ สมัครทางไปรษณีย พรอมสงหลักฐานตามขอ ๖.๑ (ยกเวนขอ ๖.๑.๓ ใชเฉพาะ
 สําเนาเทานั้น)และธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินรวมจํานวน ๓๐๐ บาท เป็นคาธรรมเนียมการสอบ ๒๕๐ บาท และคาบริการทาง
 ไปรษณีย ๕๐ บาท โดยสั่งจายในนาม นาวาอากาศเอก วิเชียร เรืองพระยากองขอมูลกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ
 ตู ปณ.๑๑ ปณฝ. กองทัพอากาศกรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๓ระหวางวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ถึง วันจันทรที่ ๒๗กุมภาพันธ
 ๒๕๕๕ (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทําการไปรษณียตนทางเป็นสําคัญ)
 ๕.๒.๓ สมัครทางอินเทอรเน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม๒๕๕๕
 ถึงวันอาทิตยที่ ๔มีนาคม๒๕๕๕ที่เว็บไซต http://job.rtaf.mi.thตลอด ๒๔ชั่วโมง (ไม่เวนวันหยุดราชการ)โดยมีคาใชจาย
 จํานวน ๒๘๐ บาท เป็นคาธรรมเนียมการสอบ ๒๕๐ บาท คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเทอรเน็ต๓๐ บาท ใน
 อัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนําแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินคาสมัครสอบ
 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอรเน็ตผาน KTB online (ตองเปดบัญชีของ
 ธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
 วันอาทิตยที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ภายในเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อผู้สมัคร
 ได้ชําระคาธรรมเนียมการสอบแลว และจะไม่คืนใหไม่วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๕.๓ คาธรรมเนียมการสอบ
 ๕.๓.๑ ผู้สมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๒๕๐ บาท ในวันยื่น
 ใบสมัคร
 ๕.๓.๒ เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมการสอบจะไม่จายคืนใหทุกกรณี
 ๕.๔ ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิ์เข้าสอบก็ตอเมื่อเจาหนาที่ออกรหัสหมายเลขประจําตัว
 ผู้สอบใหแลวเทานั้น

 ๖. หลักฐานการสมัครสอบรอบแรกและการรายงานตัวในวันประกาศผลสอบรอบสอง
 (รอบสุดทาย)
 ๖.๑ หลักฐานการสมัครสอบ (รอบแรก)
 ๖.๑.๑ ใบสมัคร พรอมเงินคาธรรมเนียมการสอบ (เฉพาะผู้ที่สมัครดวยตนเอง
 ตองเตรียมเงินคาธรรมเนียมการสอบ ๒๕๐ บาท มาในวันสมัครและคาธรรมเนียมทางธนาคาร ๑๐ บาท)
 ๖.๑.๒ รูปถายครึ่งตัว ขนาด ๑ หรือ ๒นิ้ว หนาตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวนตาถายใน
 ครั้งเดียวกัน และตองเป็นรูปถายที่ถายไวไม่เกิน ๓ เดือน จํานวน ๒ รูป (เหมือนกันทุกรูป)
 ๖.๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชน
 ๖.๑.๔ หนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ในกรณีเคยรับราชการเป็นทหาร
 กองประจําการ สังกัดกองทัพอากาศ
 ๖.๒ หลักฐานการรายงานตัวในวันประกาศผลสอบรอบสอง (รอบสุดทาย)
 ๖.๒.๑ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พรอมสําเนาจํานวน ๒ ชุด ในระดับและสาขา
 ที่ตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบเทานั้น ใหนําหลักฐานมารายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ๖.๒.๑.๑ คุณวุฒิปริญญาตรี–โท ใหใชปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจาก
 สภาของสถาบันที่ระบุวา “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พรอม Transcript
 ๖.๒.๑.๒ คุณวุ ฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพใหใชระเบียนแสดงผล
 การศึกษา
 ๖.๒.๑.๓ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย ใหใชใบสุทธิ หรือ
 ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
 ๖.๒.๒ ทะเบียนบานฉบับเจาบานของผู้สมัครและบิดามารดาผู้ใหกําเนิด
 พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด หรือสําเนาทะเบียนบานที่นายทะเบียนรับรอง เพื่อแสดง วัน เดือน ปเกิด สัญชาติที่
 ชัดเจน
 ๖.๒.๒.๑ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาไม่ได้อยูในทะเบียนบานฉบับ
 เดียวกันกับผู้สมัคร ใหนําทะเบียนบานของบิดา และมารดา มาแสดงดวย
 ๖.๒.๒.๒ กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาถึงแกกรรม และไม่มีชื่ออยูใน
 ทะเบียนบาน ใหนําใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา
 มารดาดวย
 ๖.๒.๒.๓ กรณีที่ ปู่ ยา ตายาย มิได้ระบุวาเป็นสัญชาติไทย จะตองแสดง
 หลักฐานของบิดามารดา แลวแตกรณีวามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มิใชโดยการแปลงสัญชาติ
 ๖.๒.๒.๔ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถามี)
 ๖.๒.๓ หลักฐานทางทหารสด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือ รด.ป ๓ ฉบับตัวจริง
 พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด มาแสดงตอคณะกรรมการ
 ๖.๒.๔ หลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด (ถามี)
 ๖.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงวามีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามตําแหนงที่สมัครสอบ
 เชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต เป็นตน
 ๖.๒.๖ หลักฐานฉบับตัวจริง เจาหนาที่จะคืนใหเมื่อตรวจสอบแลวเสร็จ
 ๖.๓ หลักฐานการสมัครและรายงานตัวที่เป็นสําเนา ผู้สมัครตองลงชื่อรับรองทุกฉบับ

 ๗. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
 ๗.๑ ผู้สมัครสอบตองตรวจสอบ ตําแหนงที่จะสมัครสอบ และรับรองวาตนเองเป็นผู้ที่
 มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแตละตําแหนงครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครจริง
 หากปรากฏในภายหลังวา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกลาวไม่ครบถวน และ/หรือ ตรงตามที่กําหนดไวจะถูกตัดสิทธิ์
 ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที
 ๗.๒ ผู้สมัครสอบตองรับรองเอกสารทุกฉบับที่นํามาแสดงตอคณะกรรมการในทุกขั้นตอนวา
 เป็นเอกสารที่ทางราชการออกใหจริง หากตรวจสอบแลวปรากฏวาเป็นเอกสารที่มิใชทางราชการออกใหจะถูก
 ดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ๗.๓ ผู้สมัครสอบจะตองกรอกรายละเอียดขอมูล ลงในใบสมัครใหครบถวน พรอมทั้ง
 ยื่นหลักฐานในการสมัครใหแกคณะกรรมการ กรณีมีขอผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะ
 เป็นผู้พิจารณาวาจะมีสิทธิในการสมัครสอบหรือไม่
 ๗.๔ ผู้สมัครสอบจะตองติดตามประกาศต าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
 ของกองทัพอากาศ ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอยางใกลชิด
 ๗.๕ ผู้สมัครสอบที่ผานการคัดเลือก ยินดีใหทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ
 ทั้งในสถานที่กรุงเทพ หรือตางจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงคเข้ารับราชการตามที่กําหนด ถือวาผู้สมัครสอบ
 สละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
 ๗.๖ ผู้สมัครสอบตองใชคุณวุฒิและสาขาตรงตามที่ประกาศรับสมัครเทานั้นทั้งนี้ไม่สามารถใช
 คุณวุฒิที่สูงกวา มาสมัครในคุณวุฒิที่ต่ำกวาได้
 ๗.๗ ผู้สมัครสอบหนึ่งคนสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งตําแหนงเทานั้น

 ๘. การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ
 ๘.๑ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กําหนดสอบในวันอาทิตยที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
 ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยทําขอสอบดังนี้
 ๘.๑.๑ การสอบคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรี และปริญญาโท เป็น
 ขอสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ แบงออกเป็น วิชาพื้นฐานความรูทั่วไป จํานวน ๖๐ ขอ และ วิชา
 พื้นฐาน ความรูตามคุณวุฒิที่สมัคร จํานวน ๙๐ ขอ ในเวลา ๓ ชั่วโมง (ยกเวน วิชาพื้นฐานความรูตามคุณวุฒิที่
 สมัครในตําแหนงนายทหารพระธรรมนูญใหเป็นไปตามที่กรมพระธรรมนูญกําหนด)
 ๘.๑.๒ การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เป็นขอสอบวิชาพื้น
 ฐานความรูทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๕๐ ขอ ในเวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
 ๘.๑.๓ สถานที่ สอบ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๑ (หัวหมาก), มหาวิทยาลัย
 รามคําแหง ๒ (บางนา) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) โดยจะแจงใหทราบกอนวันสอบไม่นอยกวา
 ๕ วันทําการ
 ๘.๑.๔ อุ ปกรณที่ ใชในการสอบ ผู้เข้ารับการสอบจะตองนํา ดินสอ 2B มาใช
 ทําเครื่องหมายในกระดาษคําตอบเทานั้น เนื่องจากการตรวจคําตอบกระทําดวยเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งจะทํางาน
 ถูกตองเมื่อใช ดินสอ 2B ทําเครื่องหมาย
 ๘.๒ การสอบรอบสอง (รอบสุดทาย) เฉพาะผู้ที่ผานการสอบในรอบแรก เข้าทําการ
 สอบคัดเลือกในรอบสอง ดังนี้
 ๘.๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพรอม
 ในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กําหนดสอบในวันจันทรที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่
 ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย หรือ อาคารกองพลศึกษา
 โรงเรียนนายเรืออากาศ
 ๘.๒.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการวัดทักษะในการทํางานตามคุณลักษณะ
 เฉพาะของตําแหนงที่สมัครผู้ผานการสอบรอบแรก เฉพาะตําแหนงที่ระบุใหมีการสอบภาคปฏิบัติ ตองเข้ารับการ
 ทดสอบ กําหนดสอบในวันศุกรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศผลสอบ
 รอบแรก
 ๘.๒.๓ การสอบสัมภาษณ เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน งและหน วยงาน
 ในดานบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่น ๆ กําหนดสอบในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 ถึง วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. รายละเอียด
 จะแจงใหทราบในวันประกาศ ผลสอบรอบแรก
 ๘.๒.๔ การตรวจรางกาย
 ๘.๒.๔.๑ ผู้ผานการสอบรอบสอง (เฉพาะตัวจริง) จะตองเข้ารับการ
 ตรวจรางกาย ณ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง วันศุกรที่
 ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จะไม่พิจารณาผลการตรวจรางกายโดยแพทยจากสถานพยาบาลอื่น
 ๘.๒.๔.๒ ผู้เข้ารับการตรวจรางกาย จะตองจ ายเงินคาตรวจรางกายทาง
 หองปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท
 ๘.๒.๕ ทดสอบความถนัดบุ คคลและวิภาววิสัย กําหนดสอบในวันศุ กรที่
 ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต)
 ๘.๓ การแตงกาย
 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
 (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใสรองเทาแตะโดยเด็ดขาด) สําหรับการสอบรอบสองจะกระทําในสถานที่ราชการ
 ผู้เข้ารับการสอบที่เป็นสุภาพสตรีควรสวมกระโปรง อนึ่ง กรณีแตงกายไม่เหมาะสมและคณะกรรมการพิจารณา
 แลวลงความเห็นวาผิดกาลเทศะ จะถือวาขาดความรับผิดชอบพื้นฐานและขาดความพรอมเบื้องตนในการเข้า
 รับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การเข้ารับการสอบคัดเลือก

 ๙. เกณฑการตัดสิน
 ใหเป็นไปตามที่ระบุไวในคูมือแนะนําการสอบคัดเลือก

 ๑๐. การเสียสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการ
 ๑๐.๑ ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงวาเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
 ๑๐.๒ เข้าสอบชากวาเวลาที่เริ่มตนสอบเกิน ๒๐ นาทีจะไม่อนุญาตใหเข้าสอบและจะถือ
 วาขาดสอบวิชานั้น ๆ
 ๑๐.๓ ทุจริตในการสอบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
 ๑๐.๔ การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพรางกายสถานีใด
 สถานีหนึ่ง หรือขาดการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทย ของกองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ
 หรือขาดสอบสัมภาษณทวงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติหรือขาดสอบความถนัดบุคคล และทดสอบ
 วิภาววิสัย
 ๑๐.๕ ขาดเอกสารหลักฐานตาง ๆ หรือเอกสารขอมูลเป็นเท็จ
 ๑๐.๖ แต งกายไม่ เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแลวลงความเห็นว า
 ผิดกาลเทศะ
 -
 ๑๑. การประกาศผลสอบและการรายงานตัว
 ๑๑.๑ การประกาศผลสอบอยางไม่เป็นทางการ สามารถตรวจผลสอบทางโทรศัพทระบบ
 บริการทางเสียง หมายเลข ๑๙๐๐ - ๘๘๘ - ๕๔๙ (นาทีละ ๙ บาท ทั่ วประเทศ) และตรวจผลสอบทาง
 อินเทอรเน็ตได้ที่ http://www.rtaf.mi.th หรือhttp://www.person.rtaf.mi.th หรือhttp://job.rtaf.mi.th
 ๑๑.๒ การประกาศผลสอบอยางเป็นทางการ
 ๑๑.๒.๑ การประกาศผลสอบรอบแรก กําหนดประกาศผลสอบอยางเป็น
 ทางการ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ ผู้ที่สอบผานทุกตําแหนง ตองมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารสอบรอบสอง
 ในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ
 ๑๑.๒.๒ การประกาศผลสอบรอบสอง (รอบสุดทาย) กําหนดประกาศผล
 สอบรอบสุดทายในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ
 ๑๑.๓ การรายงานตัว/ฟังคําชี้แจง และการทําสัญญา
 ๑๑.๓.๑ ผู้ที่ สอบได้เป็นตัวจริงและตัวสํารองทั้งหมดใหมารายงานตัว
 ตอ คณะกรรมการพรอมนําเอกสารเพิ่มเติมตามขอ ๖.๒ มาใหในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง วันพฤหัสบดีที่
 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ ถาเกินกําหนดนี้ถือวาสละสิทธิ์ในทุกกรณี
 ๑๑.๓.๒ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงเข้ารับฟงคําชี้แจง และทําสัญญาเข้ารับราชการ
 สําหรับวันเวลาและสถานที่จะแจงใหทราบภายหลัง
 ๑๑.๓.๓ ผู้ที่สอบได้เป็นตัวสํารองทั้งหมด กองทัพอากาศจะขึ้นบัญชีเป็น
 ผู้ที่กองทัพอากาศอาจจะเรียกเข้าบรรจุในตําแหนง และคุณวุฒิที่กองทัพอากาศตองการในปงบประมาณ ๒๕๕๖
 ผู้สนใจสามารถติดตอซื้อคูมือแนะนําการสอบคัดเลือก ฯ พรอมยื่นใบสมัครได้ตาม วัน เวลาที่
 กําหนด กรณีตองการขอมูลเพิ่มเติมใหสอบถามได้ที่ ฝายเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้า
 รับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศโทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ - ๙๑
 ในวัน เวลาราชการ หรือที่ http://www.rtaf.mi.th หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต บัดนี้
 เป็นตนไป
ลงวันที่ 09/02/2012 15:28:03
จำนวนผู้ชม 1140
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน