SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555)

ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.สาธิต มศว รับ นักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) (23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555)ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตำแหน่งและสังกัด
 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(สอนวิชาภาษาไทย) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3911
 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย)

 อัตราเงินเดือน 11,330-13,750 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาเอกภาษาไทย ทางด้านการสอนวิชาภาษาไทย มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ทางด้านการศึกษา โดยมีประสบการณ์การสอนหรือ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
 3. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ปฏิบัติงานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 1. ทำการสอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 14 คาบ/สัปดาห์ ขึ้นไป
 2. ทำหน้าที่สอนกิจกรรมพัฒนาตน(ชมรม) 2 คาบ/สัปดาห์
 3. ทำหน้าที่สอนลูกเสือ-เนตรนารี อย่างน้อย 1คาบ/สัปดาห์
 4. นิเทศการสอนให้นิสิต นักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน
 5. ร่วมพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยพัฒนาการศึกษา
 6. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
 สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)


 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
 ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
 สอบข้อเขียนและความถนัดทางคอมพิวเตอร์
 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
 (ส่วนขยาย) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 สอบสัมภาษณ์
 ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)(ส่วนขยาย) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

 
ลงวันที่ 25/01/2012 14:57:33
จำนวนผู้ชม 1420
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ