ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.แพร่ รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555)

รพ.แพร่ รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.แพร่ รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.แพร่ รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555) ประกาศรับสมัครงานราชการ จังหวัดแพร่

 ด้วยจังหวัดแพร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 นักวิชาการพัสดุ
 งานการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลแพร่
 10,010

 นักวิชาการสาธารณสุข
 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแพร่
 10,010

 นักกิจกรรมบำบัด
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลแพร่
 10,850

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่ เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน1เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่3(พ.ศ.2535)มายื่นด้วย

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ

 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานทางวิชาการในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบำบัด การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชากิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบำบัดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด


 3. การรับสมัคร

 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 15.30 น.

 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 X 4 ซ.ม.หรือขนาด 1 นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 มกราคม 2555
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง คุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)อย่างละ1ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถ นำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 3.3 ค่าสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ในอัตรา 100 บาท

 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดแพร่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 จังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภายในเดือนมกราคม2555 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่และทาง ww.phraehospital.go.th

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

 หลักเกณฑ์การเลือกสรร
 การประเมินครั้งที่ 1
 - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 100 คะแนน
 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

 การประเมินครั้งที่ 2
 - ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 100 คะแนน
 สอบสัมภาษณ์

 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้อง ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์

 6. เกณฑ์การตัดสิน

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับค ะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรร ถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเป็นสำคัญ

 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

 จังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่และ โรงพยาบาลแพร่และทาง www.phraehospital.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดแพร่ กำหนด

 
ลงวันที่ 18/01/2012 09:41:56
จำนวนผู้ชม 1178
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน