SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬา รับนิติกร P7 (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555)

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬา รับนิติกร P7 (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬา รับนิติกร P7 (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬา รับนิติกร P7 (บัดนี้ - 20 มกราคม 2555)สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์กฏหมายและนิติการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นิติกร P7


 จำนวน

 ๒ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและเนติบัณฑิตไทย หรือนิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย
 - สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต หรือเคยศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือผ่านการสอบ CU-TEP (หากได้รับผลคะแนนสอบตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนน ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่าที่กำหนด)
 - มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย และปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ การดำเนินการด้านวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ กฎหมายแพ่ง (นิติกรรมสัญญา หนี้ บังคับคดี) กฎหมายอาญา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๐ ม.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคลสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๐, ๐-๒๒๑๘-๐๑๙๑

 
ลงวันที่ 18/01/2012 09:21:21
จำนวนผู้ชม 1165
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ