ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.นครศรีธรรมราช รับ 11 ตำแหน่ง 70 อัตรา (บัดนี้ - 13 มกราคม 2555)

อบจ.นครศรีธรรมราช รับ 11 ตำแหน่ง 70 อัตรา (บัดนี้ - 13 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.นครศรีธรรมราช รับ 11 ตำแหน่ง 70 อัตรา (บัดนี้ - 13 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.นครศรีธรรมราช รับ 11 ตำแหน่ง 70 อัตรา (บัดนี้ - 13 มกราคม 2555)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 *******************************************

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 ตำแหน่ง 70 อัตรา

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 11 ตำแหน่ง 70 อัตรา ประกอบด้วย
 1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา
 1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 3) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 4) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 5) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 6) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
 7) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา
 8) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 6 อัตรา
 9) ตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 10) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำศูนย์บริการประชาชนระดับอำเภอ) จำนวน 23 อัตรา ดังนี้
 - ประจำอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอทุ่งสง จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอปากพนัง จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอท่าศาลา จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอขนอม จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอชะอวด จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอฉวาง จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอสิชล จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอพิปูน จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอหัวไทร จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอลานสกา จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอพรหมคีรี จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอนาบอน จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอบางขัน จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอถ้ำพรรณรา จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอพระพรหม จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอนบพิตำ จำนวน 1 อัตรา
 - ประจำอำเภอช้างกลาง จำนวน 1 อัตรา
 ข. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 27 อัตรา
 1) ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 27 อัตรา

 ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้าง
 ๒.๑ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๘) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนด รายละเอียดตรงตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

 ๓. ระยะเวลาจ้าง
 3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี และประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ
 3.2 พนักงานจ้างทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และประเมินผล การปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ

 ๔. อัตราค่าตอบแทน
 อัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้

 ๕. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว โดยติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554– 13 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 7535 6253 ต่อ 303 หรือทางเวปไซต์ www.nakhonsi.go.th สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องโดยผู้สมัครนำมายื่นให้ครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น ดังนี้
 ๖.๑ สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
 ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)
 ๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๖.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
 ๖.๕ สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) จำนวน 1 ฉบับ
 6.6 หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์/เครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) จำนวน 1 ฉบับ
 ๖.7 สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 ๖.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส
 ใบสำคัญการหย่า อย่างละ ๑ ฉบับ (ในกรณีหลักฐานไม่ตรงกัน)

 ๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียม การสมัครตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท และจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะรายที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 ๘.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด ซึ่งประกอบด้วย
 8.1.1 ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 8.1.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 8.1.3 คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 ๘.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างด้วยวิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสม ดังนี้
 8.2.1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งคนงานทั่วไป ดำเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 8.2.2 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา, ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล, ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ตำแหน่งผู้ช่วย นายช่างโยธา, ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ ดำเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)

 ๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและวันเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่เลือกสรรให้ทราบก่อนวันดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ 7535 6253 ต่อ 303 หรือทางเวปไซต์ www.nakhonsi.go.th

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๑๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ 7535 6253 ต่อ 303 หรือทางเวปไซต์ www.nakhonsi.go.th

 ๑๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ๑๒.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 ๑๒.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

 ๑๓. เงื่อนไขการจ้าง
 ๑๓.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่อยู่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๑๓.๒ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างได้ ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ และพนักงานจ้างทั่วไป มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ
 ๑๓.๓ เมื่อได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว หากประสงค์จะขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
 อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ที่กำหนดไว้ หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 (นายพิชัย บุณยเกียรติ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ภาคผนวก ก.
 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
 ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (1) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยแยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ที่จำแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
 ทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,05๐-.บาท
 ----------------------------------------------

 (2) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยสำรวจ รวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาขน เผยแพร่ผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติงานเผยแพร่แจกจ่ายข่าวสารและเอกสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
 เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ
 การตลาด การขาย การเงินการธนาคาร ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
 1. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,800.-บาท
 2. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,460.-บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (3) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้นช่วยปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบคำนวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ
 ทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.- บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (4) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ
 โดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ
 เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,050.- บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (5) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกล ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างเครื่องกลที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุม การทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ช่วยในการคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคเขียนแบบ
 เครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรมหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเขียนแบบเครื่องกล
 ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
 1. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,800.-บาท
 2. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,460.-บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (6) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ ตามแนวทางคำชี้แจงและคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่อย่างกว้างๆ โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ตรวจสอบหรือสอนงานเป็นระยะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น เขียนแบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่าย ๆ ของแบบโครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคารการประปา เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ
 รวมทั้งเขียนตัวอักษรและอื่นๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา
 ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้เทคนิควิศวกรรมโยธา
 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
 1. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,800.-บาท
 2. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,460.-บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (7) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน ช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค
 วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ
 ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ ทางอื่นที่ ก.จ..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค
 วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.จ..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
 1. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,800.-บาท
 2. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,460.-บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (8) ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
 เครื่องจักรกลขนาดเบาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. มีความรู้ ความชำนาญงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2)
 2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,050-.บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (9) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสันทนาการภายใต้การตรวจสอบ กำกับของหัวหน้างาน และ
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัยกีฬาเพื่อการ
 แข่งขันและกีฬาเพื่ออาชีพ
 ๒. ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไข
 ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบและเด็กเร่ร่อน
 ๓. สำรวจข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผล
 กิจกรรมเยาวชน
 ๔. บริหารงานศูนย์เยาวชน และบำรุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา
 ๕. ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย
 พัฒนาประเมินผล ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 อย่างมีมาตรฐาน
 ๖. ประสานนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาล และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและ
 นักศึกษาอย่างยั่งยืน
 ๗. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น
 ๘. รณรงค์ปลูกฝังแนวคิดในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน
 ๙. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษา
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
 มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่
 ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 ระยะเวลาการจ้าง
 ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
 ได้รับค่าตอบแทน 8,3๔๐-.บาท
 ----------------------------------------------------------------

 (10) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือ
 ทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,3๔๐-.บาท
 --------------------------------------------------------

 ข. พนักงานจ้างทั่วไป
 (1¬) ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ กวาดถนน ลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ
 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ กวาดถนน ลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ
 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,340-.บาท
ลงวันที่ 10/01/2012 15:22:06
จำนวนผู้ชม 1505
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54254 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน