SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน (6-16 ธ.ค.54)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน (6-16 ธ.ค.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน (6-16 ธ.ค.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี รับครูผู้สอน (6-16 ธ.ค.54)กาหนดการดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๑ รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ๒ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ๔ ประเมินสมรรถนะ
 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ๕ ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

 ๖ รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
 ๑ มกราคม ๒๕๕๔

 ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 …………………………………

 ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 ตาแหน่ง ครูผู้สอน
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 (๑) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 (๒) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 (๓) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (๔) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๑๐,๐๑๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการ สรรหาและเลือกสรร
 คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง สาขากายภาพบาบัดหรือสาขากิจกรรมบาบัด จานวน ๑ อัตรา
 - เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขากายภาพบาบัดหรือสาขากิจกรรมบาบัด และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทาสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดาเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
 - ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่๘๕ หมู่ ๔ ตาบลทับตีเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
 (๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวัดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
 (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
 ๓.๓ ค่าสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ ๕๐ บาท
 เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และกาหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้

 การประเมินครั้งที่ ๑
 ๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
 - การจัดการศึกษาพิเศษ
 - ความสามารถทั่วไป
 - ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
 ๕๐
 สอบข้อเขียน
 การประเมินครั้งที่ ๒
 ๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 ๑๐
 สอบปฏิบัติ
 ๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
 ๑๐
 สอบสัมภาษณ์
 ๔. การคิดวิเคราะห์
 ๑๕
 สอบสัมภาษณ์
 ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ๑๐
 สอบสัมภาษณ์
 ๖. การสื่อสารโดยการพูด
 ๕
 สอบสัมภาษณ์
 รวม
 ๑๐๐
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะดาเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากาหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกาหนดให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าก็ได้

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามคะแนนสอบ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี และทางเว็บไซต์ของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (http://special.obec.go.th) เว็บไซต์ของ สานักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th/index_exam_kor.html) และของศูนย์ฯ (http://www. Specialcenter5.org) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 ๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กาหนด
ลงวันที่ 10/12/2011 00:44:52
จำนวนผู้ชม 1532
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ