SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า รับครูผู้สอน (8-15 ธันวาคม 2554)

ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า รับครูผู้สอน (8-15 ธันวาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า รับครูผู้สอน (8-15 ธันวาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า รับครูผู้สอน (8-15 ธันวาคม 2554)ประกาศโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
 เรือง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป
 ………………………………..

 ด้วย โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ประเภททัว ไป ฉะนั%น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์
 วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลง
 วันที 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะ
 งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับคำสังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน ที 1626/2551
 ลงวันที 22 ธันวาคม 2551 เรืองการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกียวกับพนักงานราชการ จึงประกาศ
 รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยรายละเอียดดังต่อไปนี

 1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน
 กลุ่มงานบริหารทัว ไป
 ขอบข่ายงานทีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกียวกับการสอน โดยการสอนและอบรมความรู้สามัญ
 และหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกำกับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัย การเตรียมการสอน การวัดผล
 ประเมินผล การจัดทำสือการเรียนการสอน การแนะแนว และการให้บริการทางวิชาการ และด้านอืนๆ
 แก่นักเรียน ผู้ปกครอง/ชุมชน และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล จำแนกประเภทความพิการและจัดทำ
 แผนการศึกษารายบุคคล เพือให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาเครืองช่วยที
 เหมาะสมกับเด็กให้สามารถช่วยตนเองได้ รวมทั%งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสม
 กับความต้องการจำเป็นเฉพาะรายสังสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
 อัตราว่าง
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า กลุ่มวิชาภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,010 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง จะทำสัญญาจ้างครั%งแรกในปี งบประมาณ 2555 เพือทดลองปฏิบัติงาน
 ก่อน ถ้าพนักงานราชการผู้นั%นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที คพร.
 กำหนดแล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน 4 ปี ตามแผนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของ
 สำนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

 2. คุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทัวไป
 ผู้เข้ารับการเลือกสรรทุกตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติทัว ไปดังต่อไปนี%
 (1) มีสัญญาติไทย
 (2) มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ%นไป
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟันเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรค
 การเมืองหรือเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุดให้จำคุก เพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
 ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีรังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอืนของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ทีผ่านการเลือกสรรในวันทีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการส่วนท้องถิน
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการ ซึงปฏิบัติหน้าทคี รูผู้สอน ดังนี4
 (1) เป็นผู้ทีได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
 (2) เป็นผู้ทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ทีโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
 ตั%งแต่วันที 8-15 ธันวาคม 2554 โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3
 3.2 หลักฐานทีต้องยืนพร้อมใบสมัคร
 (1) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาวุฒิบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิและ
 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ทีแสดงว่าเป็นผู้ทีมีวุฒิการศึกษาและสาวิชาเอกตรงกับตำแหน่งทีสมัคร
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้อำนาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
 จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
 ในกรณีทีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
 รับรองคุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุชือปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั%งสาขาวิชาเอกทีสำเร็จ
 การศึกษาและวันทีทีได้รับอนุมัติปริญญานั%น ซึงจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิ ดรับสมัครวันสุดท้ายมายืน
 แทนก็ได้
 (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2.5x3 ซ.ม. โดยถ่าย
 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่าย
 ของผู้สมัครจริง จำนวน 3 รูป
 (4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
 (5) หลักฐานอืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลียนชือ ชือสกุล หรือหนังสือ
 รับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 (6) สำเนาใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึงแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
 ฉบับที 3 (พ.ศ. 2535) ซึงแพทย์ออกให้แล้วไม่เกิน 1 เดือน
 (7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 ทั%งนี% ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชือกำกับ
 ไว้ด้วย หลักฐานตามข้อ (1)-(2) และ (4)-(5) ให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีรับสมัครด้วย
 3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

 4 เงือนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติทัว ไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
 ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั%งยืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเองในกรณีทีมีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งทีสมัคร
 สอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
 และการได้รับการคัดเลือกครั% งนั%นเป็ นโมฆะสำหรับผู้นั%น และโรงเรี ยนอนุบาลทุ่งหว้า จะไม่คืน
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

 5. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จะประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายใน
 วันที 16 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ,www.anubantw.ac.th และ www.sesao.go.th

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วันเวลา และสถานทีเลือกสรร
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการทดสอบความรู้
 ความสามารถทัว ไป 50 คะแนน, ความสามารถเกียวกับวิชาเอก 50 คะแนนและประเมินสมรรถนะ
 คุณลักษณะของบุคคลเพือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 50 คะแนน ตามตาราง
 ต่อไปนี%
 วัน เดือน ปี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน หมายเหตุ
 17 ธันวาคม 2554 09.00 น.เป็นต้นไป
 ประเมินสมรรถนะโดยการ
 - ทดสอบความรู้
 ความสามารถทัว ไป
 - ทดสอบความรู้
 ความสามารถเกียวกับ
 วิชาเอก

 17 ธันวาคม 2554
 13.00 น. เป็นต้นไป
 -ประเมินความเหมาะสม
 กับตำแหน่ง (คุณลักษณะ
 ของบุคคล)

 -สถานทีในการ
 เลือกสรรจะแจ้งให้
 ทราบในวันประกาศ
 รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับ
 การประเมินสมรรถนะ

 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ทีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ทีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
 สมรรถนะ ไม่ตำกว่าร้อยละ 60 การจัดเรียงลำดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ทีได้คะแนนรวมสูงสุดจากมาก
 ไปหาน้อย ถ้าหากได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ทีได้คะแนนสอบ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง มากกว่าอยู่ใน
 ลำดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบเท่ากันอีก จะจัดลำดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จับสลาก) การจัดจ้างจะ
 เป็นไปตามลำดับคะแนนทีสอบได้

 8. การประกาศรายชือและการขึน4 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จะประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับคะแนนจากผู้ทีได้
 คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับตามเกณฑ์ทีกำหนดในข้อ 7 ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า , www.anubantw.ac.th
 และ www.sesao.go.th ภายในวันที 19 ธันวาคม 2554 โดยขึ%นบัญชีรายชือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
 สิ%นผลไปเมือเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ%นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง
 เดียวกันและสาขาเอกเดียวกันนี%ใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรนี%จะถือเป็นการเรียก
 ตัวผู้เลือกสรรได้ทีอยู่ในลำดับทีทีสามารถทำสัญญาจ้างได้ ตามจำนวนตำแหน่งว่างกำหนดตามประกาศนี%
 ด้วย และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ%นบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี%
 8.1 ผู้นั%นได้ขอสละสิทธิ] ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งทีเลือกสรรได้
 8.2 ผู้นั%นไม่มารายงานตัวเ
 8.3 ผู้นั%นไม่เข้าปฏิบัติหน้าทีราชการตามกำหนดวันเวลาทีส่วนราชการกำหนด

 9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบทีกำหนด โดยเริ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที
 การปฏิบัติงานและหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการ
 การบริหารพนักงานราชการ เรือง แนวทางการประเมินผลการป
 แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน
 ผู้ปฏิบัติงานต่อเนืองหรือไม่ และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของสำนักงานเขตพื%นทีการศึกษาสตูล
 รวมทังจาก ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปี ด้วย
 ประกาศ ณ วันที
 เพือรับการจัดจ้างภายในเวลาทีกำหนด
 มทำสัญญาจ้าง ตั%งแต่วันที
 30 เดือน กันยายน 2555 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลอง
 ฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 4 ปี ทังนี ขึ%นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจำเป็ นต้องมี

 หลักสูตรการสอบเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ลงวันที 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 สมรรถนะที 1 ความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 ความรู้ความสามารถเกียวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนใน
 เรืองต่อไปนี
 1. หลักการศึกษา
 2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
 4. จิตวิทยาการศึกษา
 5. สือและนวัตกรรมทางการศึกษา
 6. การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
 7. ความรู้เกียวกับวิชาเอกภาษาไทย
 สมรรถนะที 2 ความรู้ความสามารถทัว ไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทัว ไป ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้
 ความสามารถ ทีต้องการของตำแหน่งตามทีกำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง
 1. ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรืองต่อไปนี%
 1.1 รัฐธรรมนูญ ปี 2550
 1.2 สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 1.3 นโยบายของรัฐบาลทีเกียวข้องกับการศึกษา
 1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 1.5 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน
 1.6 กฎหมายเกียวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองทีดี
 พ.ศ. 2546

 2. ความสามารถทัว ไป ให้ทดสอบในเรืองต่อไปนี
 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผล
 เกียวกับตัวเลขแบบข้อมูลต่างๆ ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
 การสรุปความ การตีความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์ ความสามารถด้าน
 เหตุผล ให้ทดสอบการวัดความสามารถในการคิด สรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย ฯลฯ
 สมรรถนะที 3 ความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี%
 1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
 2. บุคลิกภาพ
 3. การมีปฏิภาณไหวพริบ
 4. การมีปฏิสัมพันธ์

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 ........................................................
 ประกาศรับสมัคร วันที 30 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2554
 รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ) วันที 8-15 ธันวาคม 2554
 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ]สอบแข่งขัน วันที 16 ธันวาคม 2554
 สอบคัดเลือก วันที 17 ธันวาคม 2554
 ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที 19 ธันวาคม 2554
 ดำเนินการจ้าง วันที 20 ธันวาคม 2554
ลงวันที่ 10/12/2011 00:44:05
จำนวนผู้ชม 1198
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51701 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน