SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน

กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนกองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 12 อัตรา ดังนี้

 1. ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) (อัตรา ส.อ.) 2 อัตรา

 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยานยนต์ เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 หรือบุคคลพลเรือน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2534-2535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 2. พลขับรถ (ชกท.120) (อัตรา ส.อ.) 2 อัตรา

 3. พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) 2 อัตรา

 คุณสมบัติตำแหน่งที่ 2-3

 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)

 4. พลสูทกรรม (ชกท.940) (อัตรา ส.อ.)

 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)

 - เป็นชายไทย มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิด

 5. เสมียนกองบังคับการ (ชกท.710) (อัตรา ส.อ)

 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)

 6. เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) (อัตรา ส.อ.) 2 อัตรา

 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)

 7. เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) (อัตรา ส.อ.)

 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)

 8. เสมียนการเงิน (ชกท.730) (อัตรา ส.อ.)

 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 หรือบุคคลพลเรือน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2534-2535 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 หลักฐานการรับสมัคร

 - สำเนาใบสุทธิ หรือใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

 - รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 ฉบับ

 - สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8) จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาประวัติ ทบ. (สำหรับทหารกองหนุน) จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหนังสือแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน จำนวน 1 ฉบับ

 - ใบรับรองแพทย์ทหาร (ใช้แบบ ทบ.466-620) พร้อมผลตรวจเลือด จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาใบขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก ผลการสอบขับขี่รถยนต์จาก รร.ขส.ทบ. (ไม่เกิน 1 ปี) หรือใบรับรองว่าได้ผ่านการฝึกขับขี่รถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพลขับรถ)

 - หลักฐานอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง (เจ้าตัว บิดา มารดา)

 สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (เว้นวันหยุดราชการ)
ลงวันที่ 10/12/2011 00:42:42
จำนวนผู้ชม 1639
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ