SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554)

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานธนานุเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554)  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

 1. บุคคลภายนอก

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หาก

 มีคุณวุฒิปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 2. พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ สำหรับพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

 - ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

 - ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งหัวหน้างาน คืออัตรา 15,890 บาท

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (เฉพาะบุคคลภายนอก)

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

 - ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร และแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (แบบ สด.43) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ใบสำคัญ (แบบ สด.9)

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)

 - ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะรับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับสมัคร

 - ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองบุคคลเข้าทำงานด้วย โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า หรือพนักงานองค์การของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดีด้วย

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
ลงวันที่ 10/12/2011 00:42:08
จำนวนผู้ชม 1330
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ