SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (19 ธ.ค.54 - 10 ม.ค.55)

กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (19 ธ.ค.54 - 10 ม.ค.55) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (19 ธ.ค.54 - 10 ม.ค.55), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตร รับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (19 ธ.ค.54 - 10 ม.ค.55) ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร
 ........................................

 ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 ในกรมวิชาการเกษตร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงได้ประกาศรับสมัคร
 สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 ๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
 ๑.๒ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน ๒ อัตรา

 ๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้
 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
 ที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 (๑) ช่วยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์
 ตรวจสอบ รับรอง ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 (๒) ผลิต และให้บริการ ด้านพืช และปัจจัยการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตาม
 เป้าหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 (๓) ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ
 ๒. ด้านงานบริการ
 (๑) สาธิต แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติ
 (๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกษตร
 เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
 เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อัตราเงินเดือน ๗,๖๗๐ – ๘,๔๔๐ บาท
 หรือ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางการเกษตร อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐ – ๗,๗๒๐ บาท
 และ ๓. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
 หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ของ
 สำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร

 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
 ทดสอบความรู้ดังนี้
 ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
 จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
 พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
 หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
 ในหน่วยงานอื่นของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตาม ข. (๔) (๖)
 (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี มีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
 ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
 หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๑) มีสิทธิสมัครสอบได้แต่
 จะมีสิทธิได้รับการบรรจุต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองแล้ว
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
 ๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 ๔. การรับสมัคร
 ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ๔.๑.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม
 พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 (๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.doa.go.th
 (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
 กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หรือ
 หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette
 เป็นต้น
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
 เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
 ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 ๔.๑.๒ นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใน
 เวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
 ๔.๑.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
 (๑) ค่าธรรมเนียม จำนวน ๒๐๐ บาท
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
 ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ๔.๑.๔ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนด
 เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียม และให้ผู้สมัครสอบเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่มี
 เลขประจำตัวสอบเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

 ๕. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
 ๕.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
 ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ขั้นประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ
 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 ๕.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
 ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
 กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
 ๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณี
 ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง
 หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมวิชาการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
 สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 ๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น ๔ กรุงเทพฯ และที่ http://job.doa.go.th

 ๗. การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
 เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร
 ตึกกสิกรรม ชั้น ๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และที่ http://job.doa.go.th

 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี ๒ ภาค ดังนี้
 ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 ๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
 ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
 ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
 ของข้าราชการพลเรือน จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
 สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 ๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 ๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
 แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 ๙.๒ สำเนาประกาศนียบัตร และ/หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript
 of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและ
 ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา
 ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๐ มกราคม
 พ.ศ.๒๕๕๕ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นำหนังสือ
 รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้อง
 อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
 ๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๙.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
 ๙.๕ สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จำนวน ๑ ฉบับ
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นำ
 สำเนาประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร
 วิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ของสำนักงาน ก.พ. มายื่นแทน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านฯ ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
 ๙.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 ตามกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
 และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
 มายื่นให้กรมวิชาการเกษตรด้วย
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
 ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถ
 ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ลงวันที่ 10/12/2011 00:41:46
จำนวนผู้ชม 1558
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ