SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กศน.ระยอง รับครู กศน. ตำบล (13-19 ธันวาคม 2554)

กศน.ระยอง รับครู กศน. ตำบล (13-19 ธันวาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กศน.ระยอง รับครู กศน. ตำบล (13-19 ธันวาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ กศน.ระยอง รับครู กศน. ตำบล (13-19 ธันวาคม 2554)ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน. ตำบล

 ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบท้ายสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 ข้อ 4 และหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.118/1663 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง การสรรหาพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน. ตาบล

 ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและยุติธรรม
 มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการและเป็นไปตามรายเอียดสาระสาคัญการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการที่สานักงาน กศน. กาหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดังนี้

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ชื่อตาแหน่ง ครู กศน. ตำบล จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน. ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. ค่าตอบแทน 10,010.- บาท

 3. สิทธิประโยชน์
 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
 3.1 สิทธิลา
 3.2 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
 3.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
 1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการ
 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 3) ค่าเบี้ยประชุม
 4) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
 5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 6) เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทางานให้ราชการ
 3.4 สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกาหนด

 4. คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เคยผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 5. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.

 6. การรับสมัคร
 6.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครู กศน. ประจา กศน. ตาบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จานวน 1 ชุด ณ สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 6.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
 1) ใบสมัครตามแบบที่กาหนด จานวน 1 ชุด
 2) ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล จานวน 1 ชุด
 3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 3 รูป)
 4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ
 1 ฉบับ
 5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับด้วย

 7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

 8. ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร จานวน 200 บาท และเมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

 9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการ ดังนี้
 9.1 ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้
 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย
 พ.ศ. 2551
 4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 7) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 และสานักงาน กศน.
 8) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 9) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
 10) การจัดทาฐานข้อมูล
 9.2 ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 ซึ่งการสัมภาษณ์พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทางาน ความสามารถที่จะทางานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร
 9.3 แนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 10. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย
 กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ เท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนนประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบลมากกว่า อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
 กรณีที่ได้คะแนนแนวทางทางการพัฒนา กศน. ตาบล เท่ากันอีก ก็ให้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

 11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่
 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง หรือทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th

 12. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

 วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2554
 เวลา 09.00-10.30 น.
 ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อ 10.1)
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2554
 ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์
 ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล

 13. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง และทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 และขึ้นบัญชีสารองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้บัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 14. การทาสัญญาจ้าง
 ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการจะทาสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นไป และเมื่อครบ 1 ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร. กาหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามอัตรากาลังที่ คพร. กาหนด

 ปฏิทินการคัดเลือกครู กศน. ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง

 2 ธันวาคม 2554
 ประกาศรับสมัครสอบ
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง

 13-19 ธันวาคม 2554
 กรอกใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 เวลา 08.30-15.30 น.

 22 ธันวาคม 2554
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 หรือทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th

 26 ธันวาคม 2554
 สอบข้อเขียน
 ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 เวลา 09.00 - 10.30 น.
 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 27 ธันวาคม 2554
 ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 29 ธันวาคม 2554
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 หรือทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th

 4 มกราคม 2555
 รายงานตัวปฏิบัติงาน และทาสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน
 สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
 เวลา 08.30 น.
ลงวันที่ 10/12/2011 00:40:01
จำนวนผู้ชม 1147
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ