ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับ นักทรัพยากรบุคคล (1-8 ธันวาคม 2554)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับ นักทรัพยากรบุคคล (1-8 ธันวาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับ นักทรัพยากรบุคคล (1-8 ธันวาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับ นักทรัพยากรบุคคล (1-8 ธันวาคม 2554) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน

 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

 อัตราเงินเดือน 10010 บาท

 ประเภท บริหารทั่วไป

 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล
 การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
 ทดสอบความรู้ความเข้าใจในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ - ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน - ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล - ความรุ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และภารกิจกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 - ทักษะ

 - สมรรถนะ
 ทดสอบความสามารถผู้ผ่านการคเลือกสรรในการสอบข้อเขียน โดยจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อานใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 02/12/2011 09:31:48
จำนวนผู้ชม 1332
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน