SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รับเลขานุการผู้อำนวยการ (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รับเลขานุการผู้อำนวยการ (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รับเลขานุการผู้อำนวยการ (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รับเลขานุการผู้อำนวยการ (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554)ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของ
 กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
 ทดสอบฯ ในตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 ๑. คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
 จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย
 ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 ๑.๓ สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
 ๑.๔ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
 ๑.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ เมื่อได้รับการคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน) จะต้องลาออกจากราชการ)
 ๑.๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
 ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
 ๑.๖.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 ๑.๖.๒ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ๑.๖.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
 หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
 การเมือง
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ ดังนี้
 ๑. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชาเลขานุการ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 การศึกษา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
 ๓. ประสบการณ์ขั้นต่ำ ๑ - ๒ ปี ในสายงานที่เกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหาร ของหน่วยงานภาครัฐ
 หรือภาครัฐวิสาหกิจ
 ๔. มีความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไปเป็นอย่างดี
 ๕. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำนักงาน ในระดับดี
 ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 ๗. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑.ประสานงานกำหนดการนัดหมาย การประชุม และประสานงานด้านการติดตามงานของ
 ผู้อำนวยการ ดูแลต้อนรับ และรับรองแขก โดยประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
 ๒. กลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนและหลังนำเสนอผู้อำนวยการ และบริหารจัดการงาน
 ด้านเอกสารของผู้อำนวยการ
 ๓. ร่าง โต้ตอบ พิมพ์หนังสือให้ผู้อำนวยการ
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

 ๓. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์
 http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบฯ หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จดหมายมาที่ ฝ่ายบริหารงาน
 บุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง
 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
 เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
 ๓.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่สทศ. กำหนด (เขียนใบสมัครด้วยลายมือด้วยตัวบรรจง)
 ๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
 ๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๔ สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา
 อย่างละ ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
 ๓.๕ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 ๓.๖ ผลงานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครงาน (ถ้ามี)
 ๓.๗ หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
 ๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
 ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
 หรือวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตาม
 ประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ
 ๒. ผู้สมัครจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร สถาบันฯ จะ
 ไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
 ๓. ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่
 สมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด สถาบันฯ จะไม่รับพิจารณา

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
 คัดเลือกในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือก
 ทางเว็บไซต์ของสถาบัน http://www.niets.or.th และ ณ ที่ทำการของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
 แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สำหรับ
 การคัดเลือกนั้น สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยอาจใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ หรือสอบ
 สัมภาษณ์ แล้วแต่กรณี
 ทั้งนี้ สถาบันฯ จะประกาศวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่
 เดียวกัน กับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ลงวันที่ 22/11/2011 09:12:28
จำนวนผู้ชม 1211
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ