ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ม่วงงาม รับวุฒิปวช.ขึ้นไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554)

อบต.ม่วงงาม รับวุฒิปวช.ขึ้นไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.ม่วงงาม รับวุฒิปวช.ขึ้นไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.ม่วงงาม รับวุฒิปวช.ขึ้นไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554)องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2555

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานปลัด)

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สำนักงานปลัด)

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนการศึกษา)

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาโดยผู้สมัคร)

 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาโดยผู้สมัคร)

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) (รับรองสำเนาโดยผู้สมัคร)

 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบลตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

 - เอกสารแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

 สำเนาถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
ลงวันที่ 22/11/2011 09:01:21
จำนวนผู้ชม 779
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน