SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับ ทหารกองประจำการ 91 นาย (บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2554)

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับ ทหารกองประจำการ 91 นาย (บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับ ทหารกองประจำการ 91 นาย , ข้อมูลเกี่ยวกับ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รับ ทหารกองประจำการ 91 นายกองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ 91 นาย


 คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
 1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
 3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวช หรือนักพรตในศาสนาอื่นๆ
 4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 - 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดพ.ศ.2529 - 2536)
 5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน(ทหารกองหนุนคือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วทั้งผู้ที่จับได้ใบดำและใบแดง หรือผู้ที่จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป)
 6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
 7. ไม่ถูกส่ังพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
 8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
 9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ถึงที่ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท)

 หลักฐานการรับสมัคร
 1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา - มารดา พร้อมตัวจริง
 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
 3.สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
 4.สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
 5.สำเนามรณะบัตรของ บิดา - มารดา (ถ้ามี พร้อมตัวจริง)
 6.สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี พร้อมตัวจริง)
 7.สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง)
 8.สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นต่ำ ป.6
 9.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 (ข้อ 1 - 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.54 ถึง 16 ต.ค.54
 สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
 กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
 โทรบ้านเมือง : (036)412648, (036)412668
 โทรทหาร : 37724, 37725

 
ลงวันที่ 10/10/2011 15:26:05
จำนวนผู้ชม 1758
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ