SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยบูรพา รับพยาบาล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัีดนี้ - 14 ตุลาคม 2554)

มหาวิทยาลัยบูรพา รับพยาบาล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัีดนี้ - 14 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยบูรพา รับพยาบาล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยบูรพา รับพยาบาล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. พยาบาล เลขที่ตำแหน่ง 9632 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 40 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 90756 และ 90757 จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 40 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อายุไม่เกิน 35 ปี

 คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัครผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

 หลักฐานการสมัคร
 - ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว อย่างละ 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

 ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการงานบริหารงานบุคคลและแผนงาน หรือสอบถามทาง 0-3839-0324, 0-3839-0580 ต่อ 223 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 10/10/2011 15:17:43
จำนวนผู้ชม 1029
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ