SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับนักวิชาการศึกษา (19-23 กันยายน 2554)

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับนักวิชาการศึกษา (19-23 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับนักวิชาการศึกษา (19-23 กันยายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับนักวิชาการศึกษา (19-23 กันยายน 2554)ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2001/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 ตำแหน่งและสังกัด
 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3599
 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ และนิสิต ในการจัดการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไป ในเรื่องห้องเรียน และอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งที่องครักษ์และประสานมิตร
 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตารางสอน ตารางสอบ
 3. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และวิทยากรบรรยายพิเศษ
 4. จัดทำหนังสือเชิญประชุม และประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน เตรียมเอกสารและบันทึกการประชุม
 5. ประสานงานตรวจสอบการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา และกรณีนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
 6. ติดตามการส่งผลการเรียนแต่ละรายวิชา การบันทึกเกรด การแก้ไขเกรด และอื่นๆ
 7. จัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมและรวบรวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา
 8. จัดทำเครื่องมือในการประเมินผล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน
 9. จัดทำโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำรายวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 7934

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
 1. วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 2. วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ลงวันที่ 23/09/2011 03:01:32
จำนวนผู้ชม 1637
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ