SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองวิเทศสัมพันธ์ มศว รับนักวิเทศสัมพันธ์ (19 - 30 กันยายน 2554)

กองวิเทศสัมพันธ์ มศว รับนักวิเทศสัมพันธ์ (19 - 30 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองวิเทศสัมพันธ์ มศว รับนักวิเทศสัมพันธ์ (19 - 30 กันยายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มศว รับนักวิเทศสัมพันธ์ (19 - 30 กันยายน 2554)ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1242

 สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

 อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หากสามารถจัดทำ Website ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ประสานงานและดำเนินการตามกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 3. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 4. ดำเนินงานเรื่องการจัดประชุมภายในประเทศและประชุมนานาชาติ
 5. ดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หน่วยงาน
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
 - จัดทำฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 - ดูแล Website หน่วยงาน
 - ปฏิบัติงานเลขาที่ประชุมโดยจดบันทึกพร้อมพิมพ์รายงานการประชุมของหน่วยงาน
 - ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารของหน่วยงาน
 - ฯลฯ

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 5638

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 23/09/2011 03:01:15
จำนวนผู้ชม 1374
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ