SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน (บัดนี้ - 30 ก.ย.54)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน (บัดนี้ - 30 ก.ย.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน (บัดนี้ - 30 ก.ย.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รับพนักงาน (บัดนี้ - 30 ก.ย.54)ด้วยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
 บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) จำนวน ๑ อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) จำนวน ๒ อัตรา
 ปฏิบัติงาน ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอก
 งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๐)
 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

 ๓. วันเวลาและสถานที่ รับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๐ โทรสาร ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ
 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.pt.mahidol.ac.th, www.op.mahidol.ac.th/orpr/Job และ
 www.jobbkk.com พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ Email: ptprapatsoun@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑
 กันยายน ๒๕๕๔ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 ๔.๒ ใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จ
 การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 ๔.๓ Transcript พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่ออกรับรองมาไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
 ๔.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 ๔.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (กรณีตำแหน่งที่ระบุประสบการณ์)

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 ๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ
 รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก จะประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณบดี
 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
 จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๐ โทรสาร ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๔ หรือสามารถตรวจสอบ
 รายชื่อจาก http://www.pt.mahidol.ac.th, www.op.mahidol.ac.th/orpr/Job และ www.jobbkk.com
 ๕.๒ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)


 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ตำแหน่งที่ ๑ :
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงาน :
 ๑. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ และงานวิจัย
 ๒. งานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์
 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ :
 ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ๓. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก
 ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 ๑. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 ๒. รอบสอง สอบข้อเขียน (เป็นภาษาอังกฤษ)
 ๓. รอบสาม สอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 อัตราเงินเดือน :
 ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพ ๗๐๐ บาท)

 ตำแหน่งที่ ๒ :
 นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้) จำนวน ๑ อัตรา
 คุณสมบัติ :
 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหาร
 ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๒. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 ๓. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุง
 การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 ๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 ๕. มีความรู้เรื่องการจัดการระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถจัดทำข้อมูล สรุปและรายงานผลได้
 ๖. มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 ๗. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 ลักษณะงาน :
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่งและ
 อัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ การสรรหา การคัดเลือก การดำเนินการ
 เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
 บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการ
 บริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการขออนุมัติเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
 ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดำเนินการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน จัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
 บัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของหน่วยงาน การจัดทำฐานข้อมูล
 บุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 ๑. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์
 ๒. รอบสอง สอบข้อเขียน
 ๓. รอบสาม สอบสัมภาษณ์
 อัตราเงินเดือน :
 คุณวุฒิปริญญาตรี ๘,๓๔๐ บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท)

 ตำแหน่งที่ ๓ :
 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้) จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงาน :
 ๑. จัดทำประวัติคนไข้ใหม่ และส่งคนไข้ให้นักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัด
 ๒. ค้นประวัติคนไข้เก่า และส่งคนไข้ให้นักกายภาพบำบัด/ นักกิจกรรมบำบัด
 ๓. จัดพิมพ์ใบแจ้งค่ารักษากายภาพบำบัด และใบนัดคนไข้
 ๔. ค้นแฟ้ มคนไข้ในวัดถัดไป / เก็บแฟ้ มที่ส่งคืนจากห้องรักษา
 ๕. เก็บใบเรียกเก็บเงินค่ารักษาจากห้องรักษาและส่งงานการเงินเพื่อออกใบเสร็จ
 ๖. รับโทรศัพท์ (ทำการนัด/ เลื่อนนัด/ ยกเลิกนัด)
 ๗. ดำเนินการงานสวัสดิการของคลินิกกายภาพบำบัด (สินค้าเข้า/ขายสินค้า/ดูแลสต๊อก/
 รายงานการจำหน่ายต่อเดือน)
 ๘. ส่งเงินค่าเวชระเบียน และค่าจำหน่ายของงานสวัสดิการในแต่ละรอบต่อวัน
 ๙. ดำเนินการเบิกพัสดุของงานเวชระเบียน
 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ :
 ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
 ๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี เลขานุการ การตลาด
 ๓. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel,
 PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
 ๔. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :
 ๑. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 ๒. รอบสอง สอบข้อเขียน
 ๓. รอบสาม สอบสัมภาษณ์
 อัตราเงินเดือน :
 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๗,๔๖๐ บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท)

 
ลงวันที่ 16/09/2011 11:49:39
จำนวนผู้ชม 1736
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ