ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 23 กันยายน 2554)

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 23 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
 เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งและสังกัด
 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา

 โดยปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์จำนวน 1 อัตรา
 และปฏิบัติงานที่ภาควิชาภูมิศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

 2.อัตราเงินเดือน 9,843 บาท

 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

 4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
 1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ
 2. ร่างจดหมาย
 3. งานพิมพ์เอกสาร
 3.1 หนังสือราชการทุกประเภท เช่น หนังสือราชการภายใน
 – ภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
 3.2 พิมพ์ตารางสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 3.3 พิมพ์แผนการสอน ข้อสอบของภาควิชารัฐศาสตร์ เอกสารการสอน งานวิจัย ฯลฯ
 3.4 คุมสอบ
 4. ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ประสานงานการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตในส่วน
 ที่ได้รับมอบหมาย
 6. ประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการของภาควิชารัฐศาสตร์
 7. ประสานงานเกี่ยวกับนิสิต
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชารัฐศาสตร์
 คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 5. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภูมิศาสตร์
 1. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
 2. ร่างจดหมาย
 3. งานพิมพ์เอกสาร
 3.1 หนังสือราชการทุกประเภท เช่น หนังสือราชการภายใน
 – ภายนอก หนังสือเวียน บันทึกข้อความ
 3.2 พิมพ์ตารางสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 3.3 พิมพ์แผนการสอน ข้อสอบของภาควิชาภูมิศาสตร์ เอกสารการสอน งานวิจัย ฯลฯ
 3.4 คุมสอบ
 4. ร่วมและช่วยงานคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญตาม
 ที่ได้รับมอบหมาย
 5. ต้องสามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
 6. ประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการในการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของภาควิชาภูมิศาสตร์
 7. ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน
 ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์
 เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล
 การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย
 ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

 6.วันเวลาสถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554
 ในวันและเวลาราชการ
 ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
 ห้อง 11 - 304 ชั้น 3
 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
 โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5500
 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และทาง internet)

 สามารถดูแผนที่เดินทางมายังคณะสังคมศาสตร์ได้ที่เวบไซท์
 http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=8134&name=content35&area=

 7. หลักฐานที่ใช้สมัคร
 7.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสถานศึกษา
 7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 7.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
 (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
 วันที่ 6 ตุลาคม 2554
 ทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
 (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)
ลงวันที่ 16/09/2011 11:30:04
จำนวนผู้ชม 1272
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน