ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.บ้านคู รับพนักงาน (8-28 กันยายน 2554)

อบต.บ้านคู รับพนักงาน (8-28 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.บ้านคู รับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.บ้านคู รับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

 สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3/4

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

 2. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 2 อัตรา

 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. ช่างโยธา 1-3/4

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1-3/4

 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รับรอง

 สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ

 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5

 - วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการแพทย์แผนไทย

 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5

 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างกลเครื่อง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างกลเครื่อง

 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5

 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ

 1. นักวิชาการเกษตร 3-5/6

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

 2. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ กฎหมาย การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

 5. นิติกร 3-5/6

 - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย

 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท

 คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนีย บัตรบัณฑิต จะได้รับเงินเดือน 9,140 บาท

 คุณวุฒิ ปวส. จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท

 คุณวุฒิ ปวท. จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท

 คุณวุฒิ ปวช. จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 8-28 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้ ตำแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
ลงวันที่ 16/09/2011 11:24:49
จำนวนผู้ชม 1253
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 06 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54425 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน