SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลมหาราช รับ พนักงานดับเพลิง,คนงาน (บัดนี้ - 2 กันยายน 2554)

เทศบาลตำบลมหาราช รับ พนักงานดับเพลิง,คนงาน (บัดนี้ - 2 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลมหาราช รับ พนักงานดับเพลิง,คนงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลมหาราช รับ พนักงานดับเพลิง,คนงานเทศบาลตำบลมหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2555

 สำนักงานปลัดเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ

 - วุฒิประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 2. คนงาน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 กองคลัง พนักงานจ้างทั่วไป

 3. คนงาน ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 กองช่าง พนักงานจ้างทั่วไป

 4. คนสวน ค่าตอบแทน 5,080 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวน มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2554

 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ลงวันที่ 06/09/2011 10:11:14
จำนวนผู้ชม 1756
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ