SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รฟม. รับพนักงานหลายอัตรา

รฟม. รับพนักงานหลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รฟม. รับพนักงานหลายอัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ รฟม. รับพนักงานหลายอัตราการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 สังกัดสำนักตรวจสอบ

 1. วิศวกร ระดับ 4 (แผนกตรวจสอบทั่วไป 1 กองตรวจสอบทั่วไป) รหัสประจำตำแหน่ง 001

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี

 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

 สังกัดฝ่ายบัญชีและการเงิน (3 อัตรา)

 1. พนักงานการเงิน ระดับ 4 (แผนกบริหารการเงิน กองการเงิน) รหัสประจำตำแหน่ง 002

 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการพิมพ์และการคำนวณได้เป็นอย่างดี

 - มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทำงาน และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

 2. พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4 (แผนกงบประมาณ กองงบประมาณและเงินกู้) รหัสประจำตำแหน่ง 003

 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการพิมพ์ การคำนวณ และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี

 - มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทำงาน และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

 3. พนักงานการเงิน ระดับ 4 (แผนกตรวจจ่าย 1 กองบัญชี) รหัสประจำตำแหน่ง 004

 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 - สามารถเขียน อ่าน เข้าใจภาษาอังกฤษ และแปลอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษได้

 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานได้ในภาวะกดดัน เนื่องจากงานที่ทำมีกำหนดเวลา และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

 สังกัดฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (11 อัตรา)

 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 5 อัตรา (กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 จำนวน 2 อัตรา กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3 จำนวน 3 อัตรา) รหัสประจำตำแหน่ง 005

 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ เทคโนโลยีโยธา หรือบริหารงานก่อสร้าง

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD

 2. นิติกร ระดับ 4 6 อัตรา (กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 จำนวน 2 อัตรา กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3 จำนวน 4 อัตรา) รหัสประจำตำแหน่ง 006

 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 สังกัดฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (5 อัตรา)

 1. วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) ระดับ 5-7 (แผนกบริหารจัดการโครงการระบบรถไฟฟ้า กองกำกับงานระบบรถไฟฟ้า) รหัสประจำตำแหน่ง 007

 - อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า

 - กรณีวุฒิปริญญาโท มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือกรณีวุฒิปริญญาตรี มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-9 ปี

 - มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง และทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นทีมได้

 - มีความรู้เกี่ยวกับ Access Network Technologles ระบบสื่อสารไร้สาย และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ TDM and ATM switching system

 - ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ติดตั้ง หรือทดสอบระบบสื่อสารสมัยใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

 - สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศและทำงานนอกเวลาได้

 - มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 2. วิศวกร (สาขาไฟฟ้ากำลัง) ระดับ 4-5 (แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า กองวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล) รหัสประจำตำแหน่ง 008

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-4 ปี

 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

 3. วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) ระดับ 4-6 (แผนกวิศวกรรมระบบควบคุมการเดินรถ กองวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า) รหัสประจำตำแหน่ง 009

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-6 ปี

 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

 4. วิศวกร (สาขาไฟฟ้า) ระดับ 4-5 (แผนกกำกับงานระบบรถไฟฟ้า กองกำกับงานระบบรถไฟฟ้า) รหัสประจำตำแหน่ง 010

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-4 ปี

 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

 - สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลได้

 - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 - มีความสมัครใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

 5. วิศวกร (สาขาเครื่องกล) ระดับ 4-5 (แผนกวิศวกรรมเครื่องกล กองวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล) รหัสประจำตำแหน่ง 011

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-4 ปี

 - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

 สังกัดฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง (13 อัตรา)

 1. วิศวกร (สาขาโยธา) ระดับ 4 6 อัตรา รหัสประจำตำแหน่ง 012

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี

 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

 - มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 - มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD, MS Project, Premavera

 2. วิศวกร (สาขาโยธา) ระดับ 5 7 อัตรา รหัสประจำตำแหน่ง 013

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (ต้องมีวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา)

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี

 - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

 - มีทักษะในการเขียนงานทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 - มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD, MS Project, Premavera

 สังกัดฝ่ายวิชาการ (2 อัตรา)

 1. วิศวกร ระดับ 5-6 (แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อม) รหัสประจำตำแหน่ง 014

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.0

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 2. วิศวกร ระดับ 4 (แผกนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อม) รหัสประจำตำแหน่ง 015

 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร

 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 หรือจากสถาบันการศึกษาของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

 - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 ผู้สนใจต้องระบุตำแหน่งและสังกัดที่ประสงค์จะสมัคร พร้อมด้วยรหัสประจำตำแหน่งให้ชัดเจน เนื่องจากวันและเวลาในการสอบของแต่ละตำแหน่งอาจตรงกัน และทุกตำแหน่งเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

 ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รูปถ่าย จำนวน 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) (กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้วย) สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) และสำเนาใบผ่านงาน/ใบรับรองการทำงาน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเป็นจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานและวันที่จัดส่ง) มาที่ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 175 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2716-4000 ต่อ 1207, 1219, 1228 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
ลงวันที่ 06/09/2011 10:10:55
จำนวนผู้ชม 2155
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ