SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกร , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเศรษฐกรด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 รายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 12,6๐๐ บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชา
 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 ๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ได้ที่
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์
 สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงาน
 เศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือ www.jobthaiweb.com แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓
 ทางจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (สมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 15 – 31
 สิงหาคม ๒๕๕๔ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๔)

 ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
 ๓.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
 ที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนด วันปิดรับสมัคร และระเบียน
 แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript Records) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาโท ของสถานศึกษาใดนั้น
 จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 31 สิงหาคม
 2554
 ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 ๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ เอกสารสำเนาจะต้องเป็นกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด
 วัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ 5 กันยายน ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 ชั้น ๑ และ Website Jobthaiweb.com หรือของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th

 ๕. วิธีการคัดเลือก
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
 - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
 - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
 ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน
 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 ๗. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จาก
 ผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัว
 สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้ขึ้นอีก และ
 ได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 ๘. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบ ๑ เดือน
 หากผ่านการประเมินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะพิจารณาจ้างต่อไป
ลงวันที่ 24/08/2011 12:39:17
จำนวนผู้ชม 1616
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ