SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน 15 ตำแหน่ง (8-17 สิงหาคม 2554)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน 15 ตำแหน่ง (8-17 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน 15 ตำแหน่ง (8-17 สิงหาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับพนักงาน 15 ตำแหน่ง (8-17 สิงหาคม 2554)ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัด
 จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ
 ในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ
 ข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ
 พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับ
 สมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน ๒๖ อัตรา โดยมี
 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
 ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (๕) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
 เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. ดังนี้
 ๕.๑ วัณโรคระยะอันตราย
 ๕.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 ๕.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 ๕.๔ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
 ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
 ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 (๑๔) สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
 การสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
 ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม

 ๓. การรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องอาหารอาจารย์
 (ข้างห้องคชาธาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ. พุทธมณฑลสาย ๕ ต. ศาลายา
 อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
 ๐ ๒๘๘๙ ๔๕๘๕-๗ ต่อ ๒๑๕๒ , ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th

 ๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่งละ ๑๕๐ บาท และเมื่อสมัครสอบแล้ว
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๕.๑ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนา
 ปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ
 ๑ ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม
 หลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 ๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๕.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
 (จำนวน ๓ รูป)
 ๕.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล
 (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

 ๖. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
 ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
 ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ
 ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขัน
 ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
 ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาคความรู้
 ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้
 ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา และทางเว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ
 www.rmutr.ac.th

 ๘. หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
 ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๘.๒ ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประเมินความรู้ความสามารถด้วยกัน ๒ ครั้ง
 โดยครั้งที่ ๑ จะประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เมื่อผู้เข้ารับการสอบแข่งขันสอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จึงเข้าสู่การประเมินภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ต่อไป สำหรับรายละเอียดในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
 สำหรับตำแหน่ง จะแจ้งให้ทราบในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ๙. เกณฑ์การตัดสิน
 การประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ ผู้เข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถ
 เฉพาะสำหรับตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้
 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ โดยการสัมภาษณ์
 ทั้งนี้ ผู้ที่มีคะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐
 จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
 การประเมินภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
 ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็น
 ผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 ๑๐. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
 ตามลำ ดับคะแนน ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำ นักงานอธิการบดี ชั้น ๑ และทางเว็บไซต์
 http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
 บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าหากมี
 การสรรหาและสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันใหม่แล้ว
 บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

 ๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
 ๑๑.๑ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
 ๑๑.๒ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 กำหนด
 ๑๑.๓ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
 ๑๑.๔ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้
 ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย


 รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ
 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

 ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับปริญญาตรีวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
 สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา , การศึกษาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา , ครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาพลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลศึกษา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนกิจกรรม กีฬาทั้งภายในและภายนอก
 ๒. จัดทำแผนงาน / โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
 ๓. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ๔. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 ๕. มีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด รวมถึงอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย (Fitness)
 ๖. บริการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
 ๗. บริการการเบิก - จ่ายอุปกรณ์กีฬา
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา โดยเฉพาะงานด้านกีฬาเป็นอย่างดี
 ๒. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และอุทิศตนเพื่อองค์กร
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงระเบียบงานสารบรรณ
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 ตำแหน่งที่ ๒ วิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 กรณีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานต่างๆ ในด้านวิศวกรรมโยธา เช่น การตรวจสอบแบบรูปรายการงานวิศวกรรม
 การคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร และการประมาณราคา การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจน
 การให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมโยธา โดยยึดการทำงานที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
 ๒. ตรวจสอบแบบรูปด้านวิศวกรรม
 ๓. ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ คำนวณ และประมาณราคา
 ๔. พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวางโครงการก่อสร้าง
 ๕. ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา และสำรวจแบบ
 ๖. วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังแม่บทมหาวิทยาลัย
 ๗. ควบคุมงาน
 ๘. ตรวจการจ้างสิ่งก่อสร้าง
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 ๒. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 ๓. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เช่น เข้าใจขบวนการเก็บตัวอย่างการทดสอบ
 และการวิเคราะห์ผลวัสดุก่อสร้างต่างๆ ทราบถึงขบวนการของงานก่อสร้างเป็นอย่างดี เข้าใจเทคนิคการสร้างสมัยใหม่
 เช่น การทำโครงสร้างโดยใช้ระบบแผ่นพื้นไร้คาน มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้าง คสล. ไม้และเหล็ก
 และสามารถจัดทำการประมาณราคางานก่อสร้างได้อย่างดี ตลอดจนความสามารถในการควบคุมงาน และ
 ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง

 ตำแหน่งที่ ๓ สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมหลัก) (สถ.บ.) กรณีได้รับ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ของสถาปนิก เช่น การจัดทำแบบรูปรายการ ออกแบบปรับปรุงซ่อมแซม
 งานของมหาวิทยาลัย การจัดทำผัง ออกแบบ และเขียนแบบ การจัดทำรายการประกอบแบบ การประมาณราคา
 สิ่งก่อสร้าง การตรวจการจ้างและควบคุมงาน ตลอดจนการให้คำปรึกษางานด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น
 ทั้งนี้การทำงานต้องสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. จัดทำแปลนย่ออาคาร
 ๒. จัดทำเอกสารและแบบพิมพ์เขียว
 ๓. ดำเนินการด้านออกแบบปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
 ๔. ดำเนินการด้านควบคุมงานก่อสร้าง / ตรวจการจ้าง
 ๕. จัดทำผัง ออกแบบ และเขียนแบบ
 ๖. จัดทำเอกสารควบคุม
 ๗. ศึกษารายละเอียดเพื่อคำนวณร่างแบบ
 ๘. ประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร สถานที่ และการผังเมือง
 ๙. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 ๑๐. ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล
 ๑๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวางผังแม่บทมหาวิทยาลัย
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้ การจัดทำ
 รายการประกอบได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานก่อสร้างทั่วไป สามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงาน
 ก่อสร้าง และความสามารถในด้านการตรวจการจ้างและควบคุมงาน การจัดทำประมาณราคางานก่อสร้างได้
 อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดทำแบบปรับปรุงซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 ตำแหน่งที่ ๔ นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการออกแบบ หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสารสนเทศ
 หรือนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นใดที่มีการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
 ๓. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้วยโปรแกรม ILLUSTRATOR หรือ Indesign จะได้รับการพิจารณา
 เป็นพิเศษ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านกราฟฟิกที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางกราฟฟิกในการ
 ทำงานเกี่ยวกับด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด และทำหนังสือทุกประเภทเพื่อตอบสนองต่อความ
 ต้องการของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทเพื่อการประชาสัมพันธ์
 ๒. ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
 ๓. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น ไวนิล สติ๊กเกอร์ หนังสือ ฯลฯ
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. สามารถใช้โปรแกรม Indesign, ILLUSTRATOR, Photoshop และ Microsofe office ได้
 ๒. สามารถใช้เครื่องพิมพ์ เครื่องไวนิล เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ และเครื่องพิมพ์ดิจิตอลได้
 ๓. มีความรู้ด้านการออกแบบเป็นอย่างดี
 ๔. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

 ตำแหน่งที่ ๕ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ กองบริหารงานเพาะช่าง สำนักบริหารเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นดังนี้
 ๑. จัดทำเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
 เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 ๒. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
 และทันสมัย
 ๓. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
 เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 ๔. ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน
 ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 ๕. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
 จัดทำคู่มือประจำสำหรับการปฏิบัติงาน
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
 ๒. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๔. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 ของประเทศไทย
 ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น
 ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ตำแหน่งที่ ๖ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 ปฏิบัติหน้าที่ กองบริหารงานเพาะช่าง สำนักบริหารเพาะช่าง (พื้นที่เพาะช่าง)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
 ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ศึกษาและวิเคราะห์ ระเบียบ ข้อกำหนดการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
 กองทุนเงินกู้ยืมนักศึกษา
 ๒. จัดการเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการนักศึกษา (งานกองทุน , งานประกันสุขภาพ ฯลฯ) งานแนะแนว
 และอาชีพ (กิจกรรมปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ) ร่างหนังสือราชการต่างๆ จัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารเสนองาน
 ต่อผู้บริหาร บันทึกและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
 ๓. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการของงานกิจการนักศึกษา
 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่
 ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 ของประเทศไทย
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ตำแหน่งที่ ๗ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล (พื้นที่วังไกลกังวล)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
 ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
 ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นดังนี้
 ๑. จัดทำเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
 เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 ๒. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
 และทันสมัย
 ๓. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
 เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 ๔. ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน
 ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 ๕. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
 จัดทำคู่มือประจำสำหรับการปฏิบัติงาน
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
 ๒. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๔. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 ของประเทศไทย
 ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น
 ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ตำแหน่งที่ ๘ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
 ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเสนอขอโครงการวิจัย
 ๒. ประสานงานกับนักวิจัยในการดำเนินงานโครงการวิจัย
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
 ๔. จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการวิจัย
 ๖. ตรวจสอบหลักฐาน หรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในโครงการวิจัย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับนักวิจัยและหน่วยงานภายนอก
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
 การดำเนินงานวิจัย
 ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 ในหน้าที่

 ตำแหน่งที่ ๙ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดสอบ
 คุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เพื่ออำนวยการให้งาน
 เทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 ๒. ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเขียนคำสั่ง และคู่มือคำอธิบายชุดคำสั่งตามข้อกำหนด
 ของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการ
 ทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และแก่นักศึกษา
 ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๔. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
 ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
 ๕. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
 มาตรการต่างๆ
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการจัดการดูแล และปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 ๒. มีความรู้ความสามารถในการจัดเตรียม วางแผนงาน ดูแล อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 ๓. มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด

 ตำแหน่งที่ ๑๐ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๓ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. งานวิชาการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร ควบคุมดูแลมาตรฐานหลักสูตร โครงสร้าง
 หลักสูตรวิชาแผนการเรียนในระบบงานทะเบียนกลาง แบบประเมินผลหลักสูตร ประสบการณ์ดำเนินงาน
 เกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ งานสหกิจศึกษา งานบริการวิชาการ
 กับชุมชนกับคณะ และสาขาวิชา งานส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตศึกษา ควบคุมดูแลมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 ๒. งานทะเบียนและประมวลผลศึกษาวิเคราะห์พัฒนางานทะเบียนกลาง ตรวจสอบประมวล
 ผลการเรียนตรวจสอบคุณวุฒิและออกเอกสารการศึกษา งานรับสมัครและงานทะเบียนแรกเข้า งานระบบ
 สารสนเทศวิชาการและงานทะเบียนเพื่อการพัฒนาเครือข่าย งานสถิติข้อมูล และสารสนเทศ งานฝึกอบรม
 สารสนเทศด้านการศึกษา
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการ
 ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผล
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 ๕. มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

 ตำแหน่งที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ
 ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์
 และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
 ๒. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เช่น จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง
 และเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกการประชุม ทำรายงานการประชุม และบริหารงานทั่วไป
 ๓. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้า การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทำ
 รายงานผฃการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
 ๕. ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกและนักศึกษา เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความ
 สะดวกในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นอย่างดี
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้
 ในการปฏิบัติหน้าที่
 ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
 อย่างยิ่งของประเทศไทย
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
 แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๕. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประกันคุณคุณภาพการศึกษา
 ๖. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อองค์กร

 ตำแหน่งที่ ๑๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ
 ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์
 และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
 ๒. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เช่น จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง
 และเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกการประชุม ทำรายงานการประชุม และบริหารงานทั่วไป
 ๓. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้า การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทำ
 รายงานผฃการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
 ๕. ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกและนักศึกษา เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความ
 สะดวกในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นอย่างดี
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้
 ในการปฏิบัติหน้าที่
 ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
 อย่างยิ่งของประเทศไทย
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
 แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๕. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประกันคุณคุณภาพการศึกษา
 ๖. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อองค์กร

 ตำแหน่งที่ ๑๓ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง,
 อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ช่างกลโรงงาน, ช่างก่อสร้าง, ช่างคอมพิวเตอร์, ช่างวัดคุม
 ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และใช้ Internet ได้
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม และการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ออกแบบ คำนวณ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการสร้าง ติดตั้ง หรือประกอบสิ่งใด ๆ ซ่อมบำรุง
 รักษาเครื่องจักร เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๒. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 และพัฒนางาน
 ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขาวิชา ให้คำปรึกษา
 แนะนำในการปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน
 ๔. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ห้องปฏิบัติการก่อน และหลังทุกครั้งที่จะเริ่มทำการเรียนการสอน
 ดูแล และปรับปรุงอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
 สถาบันอุดมศึกษากำหนด

 ตำแหน่งที่ ๑๔ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (พื้นที่ศาลายา)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานิเทศศิลป์
 และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป จัดเตรียมและ
 ควบคุมอุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องฉายที่ใช้ในการบรรยาย
 ๒. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 และพัฒนางาน
 ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขาวิชา ให้คำปรึกษา
 แนะนำในการปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน
 ๔. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ห้องปฏิบัติการก่อน และหลังทุกครั้งที่จะเริ่มทำการเรียนการสอน
 ดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการจัดเตรียม วางแผนงาน ดูแล อุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 ๒. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เป็นไป
 ตามที่กำหนด

 ตำแหน่งที่ ๑๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
 ปฏิบัติงานที่ คณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ
 ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์
 และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
 ๒. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เช่น จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง
 และเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกการประชุม ทำรายงานการประชุม และบริหารงานทั่วไป
 ๓. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้า การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดทำ
 รายงานผฃการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
 ๕. ให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกและนักศึกษา เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความ
 สะดวกในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นอย่างดี
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้
 ในการปฏิบัติหน้าที่
 ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
 อย่างยิ่งของประเทศไทย
 ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
 แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๕. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประกันคุณคุณภาพการศึกษา
 ๖. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อองค์กร

 
ลงวันที่ 11/08/2011 21:33:29
จำนวนผู้ชม 1690
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ