ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล รับอาจารย์ (บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2554)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล รับอาจารย์ (บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล รับอาจารย์ (บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหิดล รับอาจารย์ (บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2554)ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
 ตำแหน่งที่จะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยทรัพยากรบุคคล งานแผนและพัฒนาคุณภาพ ชั้น ๔ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้น วันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๘ หรือดูรายละเอียดที่ www.cf.mahidol.ac.th

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัครสอบคัดเลือก
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
 จำนวน ๓ รูป
 ๔.๒ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้จบการศึกษา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว) และ Transcript พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) รวมทั้งให้
 ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
 ๔.๕ เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือทะเบียนสมรส

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 จะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๘ หรือดูรายละเอียดที่ www.cf.mahidol.ac.th

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


 (ลงนาม) สุริยเดว ทรีปาตี
 (นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี)
 ผู้อำนวยการ
 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา

 อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาเอก
 - ด้านกุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก
 - ด้านจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

 วิธีการสอบ : สอบสัมภาษณ์

 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทางด้านวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิชาการชั้นสูง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 
ลงวันที่ 11/08/2011 21:32:02
จำนวนผู้ชม 1762
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน