SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รับ ครูผู้สอน (17-23 สิงหาคม 2554)

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รับ ครูผู้สอน (17-23 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รับ ครูผู้สอน (17-23 สิงหาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ รับ ครูผู้สอน (17-23 สิงหาคม 2554)ด้วยโรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพอื่ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
 ราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
 ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง
 การกำหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่
 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบ
 อำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับ
 สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนา
 ผู้เรียนตามศักยภาพ
 6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปะวัฒนาธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน
 การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
 1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 2) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,010 บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 1) มีสัญชาติไทย
 2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
 หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
 ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
 ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มาแสดงด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
 สาขาวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่ประกาศรับสมัคร
 2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา ละสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอ
 สามง่าม จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ...17.. สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ .23... สิงหาคม 2554 ในเวลาราชการ
 3.2 หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
 การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผมูี้อำนาจอนุมัติภายในวันปดิ รับสมัคร
 2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู
 จำนวน 1 ฉบับ
 3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวัน
 ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8) หลักฐานเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นการเปลี่ยนชื่อ สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 เอกสารทุกรายการให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องรับรองสำเนา
 ถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
 3.3 ค่าสมัครสอบ ไม่มี
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
 อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
 การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
 ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ..24.. สิงหาคม 2554 ณ
 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จังหวัดพิจิตร และทาง e – office ในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ( www.phichit.net)

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
 การประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 การประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถ สอบข้อเขียน
 1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ
 เกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 การประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
 1. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
 2. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 3. การประกอบคุณงามความดี
 4. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
 5. การมีปฏิภาณไหวพริบ
 6. เจตคติและอุดมการณ์

 6. เกณฑ์การตัดสิน
 6.1 ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องได้คะแนน
 รวมประเมินทั้ง 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 6.2 จะประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เฉพาะผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เรียงตามละดับคะแนน
 รวมประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้
 พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนครั้งที่
 1 เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงเรียน
 บ้านสุขสำราญ และทาง e – office ในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 ( www.phichit.net) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี
 นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
 แล้วแต่กรณี

 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำหนด
 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554


 บัญชีอัตราว่างที่ใช้บรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 ครูผู้สอน ปริญญาตรี
 กลุ่มวิชา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 10,010 บาท

 ครูผู้สอน ปริญญาตรี
 กลุ่มวิชา วิชาเอกพลศึกษา
 10,010 บาท
 1) มีใบอนุญาตประกอบ
 วิชาชีพครูหรือหนังสือรับรอง
 สิทธิ์ใบอนุญาตวิชาชีพครูและ
 2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
 ทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ลงวันที่ ..8.. สิงหาคม พ.ศ. 2554
 ……………………………………..
 ประกาศรับสมัคร วันที่ 8-16 สิงหาคม 2554
 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2554
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2554
 ประเมิน สมรรถนะ วันที่ 25 สิงหาคม 2554
 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2554
 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554
 หลักสูตรการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแน่งครูผู้สอน
 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

 (แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
 ....................................................
 1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
 1.1 ความรอบรู้
 1.1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์บ้านเมือง
 1.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่
 แก้ไขเพิ่มเติม
 4) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศ
 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 1.2 ความสามารถทั่วไป
 1.2.1 ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
 1.2.2 ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ได้แก่ ความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
 การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ
 การแต่งประโยค และคำศัพท์
 1.2.3 ความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย
 1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ในเรื่องต่อไปนี้
 1.3.1 วินัยและการรักษาวินัย
 1.3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 1.3.3. จรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
 2.1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 2.1.2 การจัดการเรียนรู้
 2.1.3 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 2.1.4 การวัดผลและการประเมินผล
 2.1.5 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
 3. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
 3.1 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
 3.2 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 3.3 การประกอบคุณงามความดี
 3.4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
 3.5 การมีปฏิภาณไหวพริบ
 3.6 เจตคติและอุดมการณ์

 
ลงวันที่ 11/08/2011 15:49:12
จำนวนผู้ชม 1490
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ