ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลพัทลุง รับ นักจิตวิทยาคลินิก (8-15 สิงหาคม 2554)

โรงพยาบาลพัทลุง รับ นักจิตวิทยาคลินิก (8-15 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลพัทลุง รับ นักจิตวิทยาคลินิก (8-15 สิงหาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลพัทลุง รับ นักจิตวิทยาคลินิก (8-15 สิงหาคม 2554)ด้วยจังหวัดพัทลุง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลพัทลุง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ชื่อตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 ปฏิบัติงาน มีการกระทากับมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัย การบาบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ความผิดปกติทางจิตของคนผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช อันเนื่องจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ ระดับเชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัวความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง ด้วยการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่รัฐมนตรีประกาศใช้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งมีลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ การวิจัย การส่งเสริม ปูองกัน การนิเทศงาน และฝึกอบรมวิชาจิตวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 อัตราว่าง ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๑๐,๘๕๐ บาท
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 ฝุายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลพัทลุง (ตึกอานวยการ ชั้น ๒) ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
 ๓.๒ หลักฐาน และเอกสาร ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ผู้สมัครต้องนาเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
 (๒) สาเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีในหลักฐานการสมัคร
 มีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ ๑ ฉบับ)
 (๕) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สาหรับเพศชาย) จานวน ๑ ฉบับ
 (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบจานวน ๑๐๐ บาท
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจังหวัดพัทลุงจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ฯ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝุายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพัทลุง และทางเว็บไซด์ http://www.ptlhosp.go.th/

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้
 (๑) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานโดยการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน
 (๒) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
 จังหวัดพัทลุง จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑
 ดังกล่าวจะได้เข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
 และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากาหนดเลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกาหนดให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าก็ได้

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 จังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 ฝุายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพัทลุง และทางเว็บไซด์ http://www.ptlhosp.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 ๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ จังหวัดพัทลุง กาหนด
ลงวันที่ 11/08/2011 15:30:37
จำนวนผู้ชม 1378
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน