ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับ อาจารย์ (8-31 สิงหาคม 2554)

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับ อาจารย์ (8-31 สิงหาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับ อาจารย์ (8-31 สิงหาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว รับ อาจารย์ (8-31 สิงหาคม 2554)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน

 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1481
 สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 อัตราเงินเดือน 15,176 – 47,000 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบและพัฒนาเว็บ หรือการออกแบบสื่อ เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ หรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
 2. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 1. ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบ Web Application
 1.1 วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนานวัตกรรมด้านการประยุกต์ ICT เพื่อภารกิจด้านการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัย
 1.2 จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
 1.3 จัดทำแผนการดำเนินงานรายปีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย
 1.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่เป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติ เพื่อเป็นต้นแบบการนำไปใช้ ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอน
 2. ด้านอื่นๆ
 2.1 ด้านการสอน
 2.1.1 ทำหน้าที่สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา
 2.1.2 เป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตและบุคลากรภาย ในมหาวิทยาลัย
 2.2 ด้านการวิจัย
 2.2.1 ศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่องใน 2 ปี
 2.2.2 นำเสนอผลงานวิจัยหรือเขียนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
 2.3 ด้านการบริการวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ / การบริหารโครงการวิชาการ / การจัดนิทรรศการ / การบริการชุมชน / วิทยากร / งานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2.4 ด้านงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย / สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมาย

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผล จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที 8 – 31 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
 ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 โทร. 02-649-5000 ต่อ 6328

 หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
 คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ลงวันที่ 11/08/2011 15:26:20
จำนวนผู้ชม 1101
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54254 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128435 คน