SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มอ. รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554)

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มอ. รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มอ. รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มอ. รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554)ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัคร
 คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
 จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป
 1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 (ข) ลักษณะต้องห้าม
 1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็น
 โรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
 3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้
 หรือกฎหมายอื่น
 4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
 โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือ
 กฎหมายอื่น
 10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 2. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 จำนวน 3 อัตรา

 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า แพทยศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ หรือ สาธารณสุขศาสตร์
 หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. ภาระงานตำแหน่งอาจารย์
 สถาบันฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ต้องปฏิบัติภาระงาน ทั้งภาระงานสอน การวิจัย และ
 การบริการวิชาการ

 4. อัตราเงินเดือน
 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า อัตรา 19,670 บาท
 กรณีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง ดังนี้
 1) เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่
 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2) เงินค่าตอบแทน กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในมหาวิทยาลัย ครบ 5 ปี และได้รับอนุมัติให้
 ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 จำนวน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างและปฏิบัติงานในวิทยาเขตหาดใหญ่

 5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
 1) ที่พักอาศัย
 2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%)
 3) กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 ค่ารักษาพยาบาล
 - ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี โคยครอบคลุม
 ถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
 - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก
 ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
 - รักษาผู้ป่วยนอกได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน
 800 บาท
 4) ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ
 5) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย (สามารถดูได้จาก www.personnel.psu.ac.th
 สวัสดิการต่างๆ)
 6) กองทุนสวัสดิการ
 - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท
 7) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สวัสดิการสินเชื่อ 100% โดยได้รับ
 ส่วนลดดอกเบี้ย MRR-1%)
 8) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9) สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการ
 อื่นๆ เป็นต้น

 6. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม– 30 กันยายน 2554

 7. สถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่
 - สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์
 ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-282900-2 ในวัน เวลาราชการ
 - กร ณีส มัคร ท าง ไ ปร ษ ณีย์ ส่ง ไ ปที่ ส ถ าบัน การ จัดการ ร ะ บบสุขภาพภาคใ ต้
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ อ.หาดใหญ่
 จ.สงขลา 90110
 - กรณีสมัครทาง E-mail.ให้สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารแนบทุกฉบับ
 อย่างชัดเจน ส่งมาที่ suvapak.b@psu.ac.th และ hathaithip.n@psu.ac.th

 8. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร
 1) ใบสมัคร
 2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 จำนวน 3 รูป
 3) เอกสารรับรองคุณวุฒิในระดับปริญญาทุกระดับ จำนวน 1 ชุด
 4) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 7) สำเนาหัวข้อและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมด้วยประวัติบุคคล ซึ่ง
 ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการด้าน
 ต่างๆ
 8) โครงร่างการวิจัย หรือทิศทางการวิจัยในสาขาที่สมัคร ที่แสดงถึงเหตุผล ความจำเป็น
 เป้าหมาย และแผนการดำเนินการ
 9) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
 10) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน และ / หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการรับสมัคร สำหรับ
 ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
 11) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ-สกุล พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

 9. ขั้นตอนการรับสมัคร
 1) ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครโดยสมัครได้ด้วยตนเอง
 หรือส่งใบสมัครไปยังสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
 2) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว สถาบันฯ จะพิจารณาจากใบสมัครและติดต่อผู้สมัครที่มีคุณวุฒิตรง
 ตามที่ต้องการโดยตรงมาทำการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา
 สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป
 3) การตรวจสุขภาพร่างกายและการตรวจทางจิตวิทยา
 3.1) การตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3.2) ผู้ได้รับการคัดเลือกยื่นผลการตรวจทางจิตวิทยาภายในเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่
 ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับการตรวจทางจิตวิทยา สามารถตรวจ
 ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ และให้ใช้แบบฟอร์มการตรวจทางจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัย
 กำหนด

 อนึ่ง ผู้สนใจสมัครคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ และ
 Download ใบสมัคร ได้ที่ www.southhsri.psu.ac.th และ www.psu.ac.th
ลงวันที่ 11/08/2011 15:24:17
จำนวนผู้ชม 1282
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ