SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) รับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (29 ก.ค. - 11 ส.ค. 2554)

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) รับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (29 ก.ค. - 11 ส.ค. 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) รับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) รับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ จะดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตาบลพนา

 อาศัยอานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอานาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๓ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เทศบาลตาบลพนา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้

 ๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)
 จานวน ๑ อัตรา

 ๒. รายละเอียดตาแหน่ง
 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (ผนวก ก)

 ๓. การรับสมัครสอบคัดเลือก
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ กาหนดด้วยตนเอง ได้ที่สานักงานเทศบาลตาบลพนา อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฏาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในวันและ
 เวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตาแหน่งที่รับสมัครนั้น

 ๔. เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร
 (๑) ใบสมัคร (ผนวก ข)
 (๒) รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดา
 ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เ
 ดือน นับถึงวันรับสมัคร จานวน ๓ รูป)
 (๓) สาเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล จานวน ๑ ฉบับ
 (๔) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(พนักงานครูเทศบาล) จานวน ๑ ฉบับ
 (๕) หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบ
 คัดเลือก (ผนวก ค) จานวน ๑ ฉบับ
 (๖) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
 (๗) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
 (๘) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร
 (๙) แบบประเมินบุคคล (ผนวก ง) จานวน ๑ ฉบับ
 (๑๐) เอกสารอื่นที่เห็นว่าสาคัญและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน ๔๐๐.- บาท

 ๖. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกาหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงานระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
 ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนั้น โดยเฉพาะโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
 ค.ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กาหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ ก.ท. กาหนดและสัมภาษณ์

 ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก ตารางสอบ สถานที่สอบคัดเลือก ณ สานักงานเทศบาลตาบลพนา อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ๘. กาหนดวันสอบคัดเลือก
 สอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลพนา อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ

 ๙. การแต่งกาย
 ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับ ในวันสอบคัดเลือก และให้นาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกไปแสดงตัวในวันสอบด้วย

 ๑๐. ข้อห้ามสาหรับพระภิกษุสามเณร
 พนักงานครูเทศบาลที่อยู่ระหว่างการอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครและเข้าสอบ ตามหนังสือสานักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ

 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คานึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย

 ๑๒. กรณีการทุจริต
 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้ ก.ท.จ.อานาจเจริญ ทราบเพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาค ใดแล้วก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

 ๑๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
 เทศบาลตาบลพนา จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

 ๑๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 เทศบาลตาบลพนา จะขึ้นบัญชีสารองผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ภายใน ๖๐ วัน หลังจากที่มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตาแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
 ๑๔.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกไปแล้ว
 ๑๔.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
 ๑๔.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
 ๑๔.๔ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่
 ๑๔.๕ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สอบคัดเลือกนั้น
 ๑๔.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอานาจเจริญ มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
 ๑๕. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
 เทศบาลตาบลพนา จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่งที่ว่างจากบัญชีประกาศผลการสอบคัดเลือกตามลาดับที่ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้โดยผ่านความเห็นชอบของ ก.ท.จ.อานาจเจริญ


 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
 ****************

 ชื่อตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องดังต่อไปนี้
 ๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 ๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
 ๓. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
 ๔. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 ๕. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 ๖. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 ๗. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 ๘. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ๑๐. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 ๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 ๑๒. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
 ๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
 ๒. ดารงตาแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือดารงตาแหน่งนักบริหารการศึกษา หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ท. เทียบเท่า
 ๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
 ตามประกาศ ก.ท. เรื่องตาแหน่งและวิทยฐานะฯ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐
ลงวันที่ 29/07/2011 11:01:08
จำนวนผู้ชม 1392
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ