SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต รับนักวิชาการสาธารณสุข (25-29 กรกฎาคม 2554)

กรมสุขภาพจิต รับนักวิชาการสาธารณสุข (25-29 กรกฎาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต รับนักวิชาการสาธารณสุข, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต รับนักวิชาการสาธารณสุข(สำเนา)
 ประกาศกรมสุขภาพจิต
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 -------------------------------
 ด้วย กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
 ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
 และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 11
 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
 เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 642/2553 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอำนาจ
 การสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,610 บาท

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่
 ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
 (2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการ
 ด้านสาธารณสุขเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
 (3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ในการ
 ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
 (4) ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
 2. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
 เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
 เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ด้านการบริการ
 (1) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่
 ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
 (2) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากร
 ที่มีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี
 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
 การเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
 ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
 ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
 สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2
 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2554 ในวันราชการ ภาคเช้า 09.00 น. - 12.00 น.
 ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 15.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
 โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 (2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
 Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดย
 จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ
 หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิ
 การศึกษาจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ
 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด. 9
 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและ
 ลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
 กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผล
 ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
 เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
 สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 กองการเจ้าหน้าที่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
 ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ ป้าย
 ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต และทาง www.hr.dmh.go.th/people

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วย
 วิธีการประเมิน ดังนี้
 การประเมินครั้งที่ 1 100 คะแนน สอบข้อเขียน
 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
 2) ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
 สาธารณสุข
 การประเมินครั้งที่ 2 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์
 1. โดยการประเมินสมรรถนะ
 1) การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 2) การบริการที่ดี
 3) การทำงานเป็นทีม
 4) การคิดเชิงวิเคราะห์
 5) มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ
 2. ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยการอ่าน
 และแปลความ
 สอบสัมภาษณ์
 รวม 200
 กองการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 ในข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และผู้ผ่าน
 การประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 6. เกณฑ์การตัดสิน
 (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 (2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) จะต้อง
 เป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 (3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้าย
 ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต และทาง www.hr.dmh.go.th/people โดยบัญชี
 รายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่ วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่
 วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
ลงวันที่ 29/07/2011 10:50:13
จำนวนผู้ชม 1213
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ