ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สวพ.8 รับนักวิทยาศาสตร์ (27 ก.ค. - 3 ส.ค.54

สวพ.8 รับนักวิทยาศาสตร์ (27 ก.ค. - 3 ส.ค.54 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สวพ.8 รับนักวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สวพ.8 รับนักวิทยาศาสตร์ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา ประสงค์
 จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ
 บริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
 และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ
 บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
 อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 ที่ นร ๑๐๐๘.๕/คพร./๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่องแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๒/๑๑๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑
 เรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
 กรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวน ๑ สายงาน

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 - ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เขต ๘) จำนวน ๑ อัตรา

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง
 (ตามเอกสารแนบท้าย)

 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ
 ประโยชน์ของพนักงานราชการ

 ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน ๔ ปีทำสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายใน
 ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ

 ๒. คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
 เข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
 อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
 ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อจัดจ้างเป็น
 พนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่
 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
 ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 สมัครด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 เขตที่ ๘ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓
 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์
 ๐๗๔ - ๔๔๕๙๐๕ - ๖
 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
 (๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่
 แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน อย่างละ ๒ ฉบับ
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓ สิงหาคม
 พ.ศ. ๒๕๕๔
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง
 คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้
 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ -
 นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
 (๕) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
 ได้รับการยกเว้น จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 (๗) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ ๒ - ๖) ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
 ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาด
 อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผล
 ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
 การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
 กรมวิชาการเกษตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
 เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบ
 ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา และที่
 www.oard8.go.th

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
 ดังต่อไปนี้
 หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 การประเมินครั้งที่ ๑
 (ตามเอกสารแนบท้าย)
 ๑๐๐ สอบข้อเขียน
 การประเมินครั้งที่ ๒
 (ตามเอกสารแนบท้าย)
 ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์
 กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการประเมิน ครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว
 จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
 ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้อง
 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่า
 เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินครั้ง ๒ ในข้อ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน
 ในการประเมินครั้งที่ ๒ ในข้อ ๑ เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตรจะประกาศรายชื่อ
 ผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา และที่
 http://oard8.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี
 นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ลงวันที่ 29/07/2011 10:41:19
จำนวนผู้ชม 1175
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2562

ผู้ใช้งาน 53460 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128373 คน