SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับนักรังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2554)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับนักรังสีการแพทย์ (บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับนักรังสีการแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับนักรังสีการแพทย์ด้วยจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
 พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
 พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน
 ราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี
 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
 เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย ด้วย
 เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็น
 โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลล์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สาร
 กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการ
 กำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค
 การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
 รังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
 ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้ง
 ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่
 เกี่ยวข้อง
 ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 10,850 บาท/เดือน
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
 การเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
 อาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
 ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
 ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
 ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป – งานการเจ้าหน้าที่
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย – เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่
 13 – 29 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. สอบถาม
 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-5391-
 0331
 3.2 หลักฐานและ เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
 ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)
 (2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตร
 ต่อเนื่องให้แนบมาด้วย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 29
 กรกฎาคม 2554
 - ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
 รับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
 จะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัดและ
 นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
 (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –
 นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 (6) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 หมายเหตุ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ ไว้ด้วย
 3.3 ค่าสมัครสอบ
 ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสำหรับตำแหน่งที่สมัครตำแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครแล้ว
 ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้อง
 ดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้
 มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
 รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
 อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
 ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
 นี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดเชียงราย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
 สมรรถนะ
 จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
 และกำ หนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554
 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซด์ http: //cro.moph.go.th

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
 5.1 การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ด้านความรู้ทั่วไป และด้านความรู้ความสามารถ
 ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 5.2 การประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 (100 คะแนน)
 จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1
 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป

 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถและ
 สมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่
 สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้
 ความสามารถและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซด์ http://cro.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
 ให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
 ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่จังหวัดเชียงรายกำหนด
ลงวันที่ 19/07/2011 10:07:55
จำนวนผู้ชม 1233
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ