ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับนิติกร (บัดนี้ - 1 กรกฏาคม 2554)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับนิติกร (บัดนี้ - 1 กรกฏาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับนิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับนิติกรด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว.๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 ๑. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
 ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐.- / ๑๐,๑๙๐.- บาท
 สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 (๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
 (๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
 ๒) มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๔) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 ๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 ๖) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 ๗) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 ๘) ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก ปลดออก ไล่ออก และเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ๙) หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ๑๐) กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐ - ๙๙ ต่อ ๑๑๔๒,๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

 ๔. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัครคัดเลือก
 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 ๔.๒ ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร และผู้ที่สมัครคัดเลือกในตำแหน่งที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาเอกใด จะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก
 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ.รับรองมาตรฐานการศึกษา
 ๔.๓ รูปถ่าย ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๗ หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) สำหรับเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔.๘ หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

 ๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และหรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 ๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
 ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 ๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ(๖๐%) โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้มีลำดับคะแนนสูงกว่า

 ๘. การประกาศผลการคัดเลือก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ ป้ายประกาศหน้ากองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th

 ๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในรายละเอียดประกาศ รับสมัคร และเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ๖ เดือน นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก

 ๑๐. การรายงานตัว
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมา รายงานตัว ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 ๑๑. การเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาเริ่มปฏิบัติงาน และบรรจุแต่งตั้ง ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงวันที่ 01/07/2011 11:08:24
จำนวนผู้ชม 1107
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55240 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน